SLEMDAL: Akersposten møtte flere av beboerne ved friområdet/lekeplassen i Bjørnveien, hvor Bymiljøetaten planlegger en bussholdeplass i forbindelse med forslaget.

- Dette er i dag og historisk sett en rolig vei med liten biltrafikk, men med desto flere myke trafikanter som bruker eller krysser veien.. Bymiljøetatens forslag om å lede trafikken gjennom Bjørnveien, får ikke frem at Tråkka og Dalsveien i dag er etablerte gjennomgangsveier med fortau, mens fortausløse Bjørnveien er den siste relativt sikre veien i området. Omleggingen til Bjørnveien vil ramme over 100 barns trygge skolevei, sier Birgitte Furberg Moe, som er mor til en skolestarter dette året.

To forslag

Akersposten skrev om Bymiljøetens forslag, med nye forbindelser for buss og annen trafikk, som berører Tråkka, Bjørnveien og Dalsveien. I det ene forslaget blir det opprettet bussrute i Bjørnveien, med enveiskjøring for all trafikk fra Stasjonsveien til Tråkka og videre enveiskjøring i Tråkka frem til Dalsveien. Derfra legges det opp til videre enveiskjøring for buss og annen trafikk opp Dalsveien til Stasjonsveien.

I det andre forslaget fra Bymiljøetaten foreslås det enveiskjøring for buss og annen trafikk i Dalsveien fra Stasjonsveien ned til Tråkka. Videre enveiskjøring i hele Tråkka frem til Stasjonsveien.

Forslagene er begrunnet i å skape bedre ferdsel for bussen og tryggere veier for gående og syklende.

Les hele saken her: Vil ha enveiskjøring og parkeringsforbud

Bymiljøetaten ønsker også å legge en busstasjon på et regulert friområde/lekeplass, som brukes mye av lokalmiljøet.

- Dette er også fast oppmøteplass for mange følgegrupper om morgenen, midt i en etablert gangsti som er forbundet med en gangsti opp til Slemdal skole og stisystemer ned mot Holmendammen. Gangstien opp til Haukelibakken ble etablert på 70-tallet nettopp for å trygge skoleveien, sier Furberg Moe.


Trygt gjennom området

Beboerne peker på at området mellom Tråkka og Dalsveien med sitt stisystem er et trygt og mye brukt tur- og lekeområde for beboere i alle aldre.

Caroline Nyquist Gefle har nylig opprettet Facebook-gruppen ”Nei til omregulering av Bjørnveien», hvor alle kan komme med innspill og kommentarer til saken.

- Mange hus ligger tett på veien, hvor du på begge sider kommer rett ut i fortausløse Bjørnveien. Både i Tråkka og Dalsveien er det etablert fortau. Dette er også veier som har gjennomgangstrafikk i dag, som ikke berører Bjørnveien. Større barn og små barn i følgegrupper som møter opp her, kan gå trygt gjennom området, krysse Bjørnveien og videre til skolen. Etter skoletid kommer mange av barna hit for å leke i dette friområdet. Dette er også en trygg vei for alle barnehagebarna, på grunn av at buss- og biltrafikk er lagt rundt området, sier Nyquist Gefle.

Et helt annet trafikkbilde

Kåre Rudsar viser at alle boligene i Tråkka vender mot Bjørnveien, hvor barna derfra slipper å krysse Tråkka på skoleveien.

- Alle barna som kommer fra Tråkka, kan bruke småveiene eller stiene til Slemdal skole, hvor de hver dag krysser den trygge Bjørnveien. De vil få et helt annet trafikkbilde å forholde seg til om Bjørnveien får gjennomgangstrafikk, sier Rudsar.

Beboerne forteller om et nabolag bestående av flere generasjoner og med et økende antall barnefamilier. Mange myke trafikanter foretrekker Bjørnveien som gjennomgangsområde, ikke minst syklistene. Det viktigste er likevel barnas situasjon om det blir enveiskjørt gjennomgangstrafikk i veien.

- Det er ikke bare skoleveien som rammes. En hel barnekultur I Bjørnveien og et særegent småhusmiljø vil bli rasert med dette tiltaket. Gaten vil bli uttrygg og all lek i gaten vil opphøre. Jeg kan ikke se hvordan tiltaket kan være i tråd med byrådets mål om å etablere flere snarveier, trygge skoleveier, bevaring av grøntområder og stedlig karakter i småhusområdene, avslutter Furberg Moe.

Følg Akersposten på Facebook