SLEMDAL: Bymiljøetaten har ønsket å bedre fremkommeligheten for buss, hvor bussen tidligere gikk i begge retninger i trange Dalsveien. Etaten har kommet opp med to forslag for å bedre fremkommeligheten og trygge veien for gående og syklende i området.

Enveiskjørt bussrute

Det ene forslaget går ut på at det blir det opprettet bussrute i Bjørnveien, med enveiskjøring for all trafikk fra Stasjonsveien til Tråkka og videre enveiskjøring i Tråkka frem til Dalsveien. Derfra legges det opp til videre enveiskjøring for buss og annen trafikk opp Dalsveien til Stasjonsveien.

Dette forslaget skapte stor motstand i nabolaget rundt fortausløse Bjørnveien, som regnes for en trygg skolevei med liten trafikk. De mente at det å legge gjennomgangstrafikk i denne gaten, som eventuelt vil berøre rundt 100 skolebarn, var et svært dårlig forslag.

Les saken: - Vil ramme over 100 barns skolevei

I det andre forslaget fra Bymiljøetaten, foreslås det enveiskjøring for buss og annen trafikk i Dalsveien fra Stasjonsveien ned til Tråkka. Videre enveiskjøring i hele Tråkka frem til Stasjonsveien.

Betydelig bedre nå

Bydelsutvalget i Vestre Aker har i sin uttalelse i saken pekt på at ingen av de skisserte løsningene er gode. I mellomtiden er også busslinjen lagt om, slik at 46-busssen nå kjører ned Tråkka mot sentrum og opp Dalsveien tilbake.

- Da Ruter var i bydelsutvalgets «åpen halvtime», stilte jeg Ruters representant spørsmålet om hvordan bussjåførene opplevde den nye ruteomleggingen. Svaret var at forholdene var betydelig bedre nå. Det tolket jeg som at vårt forslag til vedtak var berettiget, hvor vi blant annet mener at enveiskjøring bør unngås i dette området, og da særlig i fortausløse Bjørnveien, sier leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite, Oscar Husebye (H).

Vedtaket

Bydelsutvalget har gjort følgende vedtak:

Vestre Aker bydelsutvalg er positiv til utbedring av fremkommelighet og trafikksikkerhet. Bydelsutvalget ber samtidig om at dette i så liten grad som mulig går på bekostning av tiltrengte parkeringsmuligheter.

Et eksempel Bymiljøetaten har skissert som en mulig løsning for busstrafikken er å la 46- bussen kjøre sydgående gjennom Bjørnveien. Denne løsningen støttes ikke av bydelsutvalget blant annet på grunn av manglende fortau i denne veien. Trafikksikkerheten for myke trafikanter blir med denne løsningen utfordret heller enn utbedret. Busstrafikk i begge retninger i Tråkka bør derfor vurderes sammen med en videreføring av dagens situasjon.

Vestre Aker bydel mener at enveisregulering bør unngås i dette området.

Følg Akersposten på Facebook