SLEMDAL/HOLMEN: Bymiljøetaten skriver til de berørte at etaten planlegger å bedre fremkommeligheten for buss og gjøre det tryggere å gå og sykle i området mellom Stasjonsveien og Holmenveien.

Hva skal de gjøre?

Bymiljøetaten vil enveisregulere gater med busstrafikk, for å bedre trafikksituasjonen i området og skisserer med det to ulike alternativer:

Det ene alternativet er å enveisregulere Dalsveien fra der Holmenveien og Tråkka møtes og opp til Stasjonsveien. Samtidig vil Bjørnveien bli enveisregulert fra Stasjonsveien ned til Tråkka og videre i Tråkka til der Tråkka møter Holmenveien. Forslaget innebærer ny holdeplass i Bjørnveien.

Det andre alternativet er å enveisregulere Dalsveien fra Stasjonsveien og ned til Tråkka/Holmenveien. Derfra vil Tråkka bli enveisregulert hele veien opp til Stasjonsveien. Forslaget innebærer ny holdeplass i Tråkka (Se illustrasjon).

I begge alternativene forutsettes det at det blir parkeringsforbud i de enveisregulerte gatene.

Bymiljøetaten skriver:

Samtlige gater har smal kjørebane, og en større ombygging av gatene vil kreve omregulering og grunnerverv, som er svært tid- og kostnadskrevende. Det er nødvendig å finne tiltak som kan løse dagens utfordringer i løpet av kort tid.

Flere tiltak vurderes som aktuelle og vi oppfordrer beboere i området til å komme med innspill til løsningene.

Dette vurderer vi å gjøre:

Endre kjøremønster i området ved å enveisregulere gater, slik at bussen får økt fremkommelighet Innføre parkeringsforbud i de gatene som enveisreguleres Tilrettelegge for sykkel i området Bygge universelt utformede bussholdeplasser Stramme inn enkelte kryss og avkjørsler for å bedre sikt, senke hastighet og korte ned krysningsavstand for gående Utbedre snarveier i området for å gi bedre tilbud til gående.

Hva skjer når?

Vi planlegger å gjennomføre arbeidet i løpet av høsten 2022.

Hvorfor gjør vi dette?

I Oslo har vi utfordringer knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Derfor er det nødvendig å legge bedre til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende.

46-bussen endret sin rute våren 2021, og har det siste året kjørt Dalsveien i retning Ullernåsen og Tråkka i retning Majorstuen. Endringen ble gjort med bakgrunn i at kjørebanen i Dalsveien er så smal at to busser eller andre store kjøretøy må kjøre på fortauet når de møtes. Dette er en uønsket situasjon som går ut over trafikksikkerheten til myke trafikanter, i tillegg til bussens fremkommelighet. Med dette tiltaket vil buss og syklister få bedre fremkommelighet, og trafikksikkerheten for myke trafikanter vil bli bedre.

Send oss dine innspill

Har du spørsmål eller innspill? Send disse på e-post til: postmottak@bym.oslo.kommune.no innen 20.06.22. Merk henvendelsen 22/21137. Alle innspill vil bli besvart etter at høringsfristen er utløpt.

Følg Akersposten på Facebook