Etter mange år i Oslopolitikken er det noen erfaringer som er verdt å se nærmere på. Utfordringene i Oslo kommune står i kø. Den skarpe diskusjonen knyttet til om det er mulig å redde eldreomsorgen illustrerer dette godt, men mange andre tjenestetilbud som våre innbyggere har krav på er i “faresonen”.

Oslo er organisert i 15 bydeler, en rekke etater og et parlamentarisk system med byråd og et bystyre. Ansvar og roller er overlappende og i noen tilfeller opplever vi et slags ingenmannsland der ansvar blir pulverisert. Fellesnevneren er at vi politikere ønsker å ivareta innbyggere på en best mulig måte, men gjør vi egentlig det i praksis? Kan vi ha god samvittighet?

Fra mitt perspektiv i bydel, så har det gjennom de senere år oppstått en stor avstand mellom det etatene skal levere av tjenester og behovet bydelene har for å benytte de samme tjenestene. Etatene ser Oslos behov sett fra sitt ståsted, men det gir ikke nødvendigvis de riktige løsninger. Det er i bydelene innbyggerne bor, og vi som lokalpolitikere har tett kontakt med innbyggerne. Vi kjenner hvor skoen trykker.

Endringer i etatenes budsjetter og prioriteringer bestemmes av byråd og bystyret, men konsekvensene er det bydelene som må håndtere. Dette gjelder for eksempel ofte når bydelene kjøper institusjonsplasser og andre tjenester av etatene. Eksemplet fra Sykehjemsetaten, viser at Bystyrets beslutning om organisering av helsehusene ikke gir de beste løsninger. Velferdsetaten har ledige plasser, men Bystyret har vedtatt at disse plassene ikke skal brukes til mennesker med rusutfordringer. Dette er imidlertid plasser for brukere med rusutfordringer, som bydelen har behov for. Dette innebærer at bydelen må kjøpe institusjonsplasser utenfor Oslo og ikke nær der innbyggerne bor. Hvem har ansvaret, og hva tenker de som berøres?

Bydel Ullern er den bydelen i Oslo med færrest kommunale boliger. Vi har lenge hatt en god dialog med Boligbygg om å kjøpe flere boliger, men i 2023 har Boligbygg fått et så nedskalert budsjett at det ikke vil være mulig å få flere kommunale boliger i 2023. Det betyr at vi må ut i det private leiemarkedet. Det er utfordrende. Vi skal bosette 100 flyktninger i 2023. Stor etterspørsel etter utleieboliger vil kunne innebære at prisene øker kraftig i utleiemarkedet.

Bydelen har lenge hatt en ambisjon om å tilby flere Omsorg+ plasser, da vi vet at dette er et viktig tilbud i for eldre. Et godt alternativ mellom egen bolig og en plass på sykehjem. Per i dag har Plan- og bygningsetaten brukt 7 år på et nytt prosjekt som planlegges på Hoff, sammen med ny skole. Sannsynligvis vil vi ikke se noe resultat før i 2030. Det samme er tilfellet for en ombygging av en bygning som kommunen eier og som har stått tom i mange år. Bydelen ønsker å tilby demensplasser, men denne prosessen har tatt tre år frem til nå. Vi håper Bystyret innvilger investeringsmidler og at boligene kan ferdigstilles i 2025

.Langvarige planprosesser koster mye penger. Vi bør ta lærdom av disse prosessene og se på hvordan vi kan organisere samarbeidet mellom Plan- og bygningsetaten, Oslobygg og bydelene annerledes. Bydel Ullern vil få en dobling av antall eldre over 80 år i løpet en ti års periode. Vi må derfor få langt raskere beslutningsprosesser i kommunen vår, slik at vi unngår at dagens krise i eldreomsorgen eskaleres ytterligere.

Til slutt er det verd å nevne Bymiljøetaten. De har mange grensesnitt mot bydel, blant annet innen samferdsel, friluft etc. Som bydel opplever vi en mangel på samarbeid om ulike tiltak lokalt. Det er som om bydelene ikke eksisterer. Vi står på mange måter i førstelinjen lokalt. Bydel har derfor felles interesse med etat, men samarbeid eksisterer i praksis ikke.

Det store spørsmålet er om bydeler og etater samarbeider godt nok til glede for befolkningen? Eller er Oslo kommune organisert slik at det ikke finnes noen fellesnevnere mellom oppgaver og mål som etater og bydeler skal ivareta? Budsjettkutt i etater får en direkte konsekvens for bydelens evne til å løse oppgaver i kommunen. Er det ingen som ser sammenhengen? La oss sammen se hva vi kan få til med kommunens samlede ressurser i 2023. Hva fungerer, hva er overmodent for forbedringer!

Carl Oscar Pedersen (H)

Leder av bydelsutvalget i Ullern