ULLERN: I den flotte, ærverdige praktvillaen Villa Lyse i Ullernåsen holder Montessoriskolen Lyse til, og det har den gjort siden 2002. Skolen startet opp allerede i 1993, den gang i et annet bygg, først med de yngste trinnene, senere som full barneskole.

I underetasjen holder i dag montessoribarnehagen Solsikken avdeling Lyse til, men denne skal flytte ut i mars 2019 for å gi plass til ungdomsskole.

Montessori-hverdag

Akersposten får en guidet rundtur, der søstrene Thea og Mara Tabacaru (sjette trinn), elevrådsleder Christina Elgborn (syvende trinn) og rektor Elise Evjenth forteller om hvordan Montessoriskolen Lyse drives. Vi beveger oss først gjennom store saler som huser de to gruppene som er de yngste på skolen. Dette er elever første til fjerde trinn.

Stemningen er rolig, noen elever sitter i grupper, noen sitter på gulvet sammen, et par elever sitter dypt konsentrert med hver sin bok, mens andre sitter i små grupper og får undervisning av lærer.

Det ulike læringsmateriellet som er så typisk for montessoriskolen, er godt tilgjengelig i åpne hyller sentralt plassert i rommene.

I etasjen over er elevene eldre. Der er det femte til syvende trinn som holder til, og når vi rusler gjennom lokalet, er elever og lærere i ferd med å rydde opp og gjøre seg klare til spising og utetid.

Utvider

Akkurat nå er det 116 elever som har sin skolegang i den mer enn 1000 kvadratmeter store villaen som en gang var eid av familien Astrup. Det sies at mange celebriteter har vært her. Faktisk skal kongeparet ha hatt noen av sine første, litt hemmelige møter akkurat her i Villa Lyse.

Men det er mange år siden. Nå er det elever og lærere og fullt fokus på montessoripedagogikk.

– Gradvis har skolen blitt større. Senest i fjor var vi godkjent for 95 elever, mens nå er vi altså 116 og er godkjent for opptil 200 elever. Men skal vi øke, må vi legge til rette for økningen, sier rektor Evjenth, som sier at drømmen var å huse hele løpet fra barnehage til ungdomsskole, men de måtte innse at det ikke lot seg gjøre i dette bygget.

Dermed må barnehagen altså vike plassen.

– Tanken er at elevene skal kunne gå hele grunnskolen her, sier hun og forteller at høsten 2019 vil skolen få 8. trinn for første gang. Først og fremst vil det åpnes for at elevene som går ut av barneskolen, altså syvende trinn, går videre.

– Det vil også være åpning for å få inn noen nye ungdommer, sier rektor.

Lyst til å fortsette

Elevrådsleder Christina syns tanken om å kunne fortsette på skolen også neste år er spennende.

– Jeg har veldig lyst til å gå på ungdomsskole her, sier hun og forteller at hun trives god med montessoripedagogikken. Selv om det er noen år siden hennes første møte med skolen i første klasse, husker hun blant annet fokuset på hvordan man skal behandle hverandre.

– Fra starten av er lærerne opptatt av innestemme, og hvordan vi skal være mot hverandre. Med første til fjerde trinn i samme rom lærer vi hvordan vi skal oppføre oss mot andre, også de som er eldre og yngre, sier hun.

– Man føler seg veldig trygg, vi leker fint med barn fra de andre trinnene fordi vi kjenner dem godt, sier Christina.

Rektor snakker om frihet, men innenfor tydelige rammer.

– Vi trener denne selvstendigheten helt fra barnehagen. Pedogogikken følger barnets utvikling fra barnehage til ungdomsskole. Vi skal lære elevene å bli gode samfunnsborgere, ikke bare lære fag. Både det teoretisk og det praktisk skal gå hånd i hånd, sier Evjenth, som understreker at montessoriskolene har de samme kompetansemålene som den offentlige skolen.

– Nasjonale prøver er vi med på. Våre elever skal følge vanlig eksamensordning slik at de kan møte de offentlige kravene som er nødvendig i forhold til opptak i videregående skole, sier rektor.

Du vil aldri høre noen skoleklokke ringe når du er på en montessoriskole. Skoledagen er delt inn i lengre økter, fra 8.30 til 11.45. Så er det spising og en time utetid. I øktene er det mye ulikt arbeid som foregår.

– Elevene får oppleve det magiske med å få lov til å sitte å holde på med noe i lengre tid uten at noen drar dem ut av arbeidet. Men spising og utetid, det er viktig. Det utsetter vi aldri, smiler hun.

Godt i gang med utvidelse

I august 2019 er altså den første ungdomsskoleklassen i gang på Montessoriskolen Lyse, og rektor Evjenth forteller at forberedelsene er godt i gang. De første lærerne er allerede ansatt.

– Vi har satt av ressurser, og vi er ferd med å kjøpe inn materiell. Vi skal ansette flere, og er du lærer og ønsker å være med å skape noe nytt og spennende, er dette stedet å være, sier hun.

Åpen dag onsdag

Er du nysgjerrig og ønsker å ta en nærmere titt på en skoledag på Montessoriskolen Lyse i Hoffsjef Løvenskiolds vei 31c, arrangeres Åpen dag onsdag 17. oktober. Da kan du få et nærmere innblikk i montessoripedagogikken og snakke med lærere og elever.

Du kan velge mellom disse tidspunktene:
1. økt: kl. 08.30 - 11.00

2. økt: kl. 13.30 - 15.00

3. økt: kl. 18.00 - 19.30

For mer informasjon se hjemmesiden monlyse.no eller kontakt: kontor@monlyse.org

PS! Den andre montessoriskolen i Oslo vest, Oslo Montessoriskole på Vettakollen, har også åpen dag denne uken, lørdag 20. oktober kl. 11-14.


LES OGSÅ: Hva er greia med montessori?

Faktaboks

Dette er montessoripedagogikk

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter i den pedagogiske filosofien som en montessoribarnehage og -skole er basert på.

Det absorberende sinn
Et lite barn tilegner seg kunnskap på en enestående måte. Tenk bare på alt barnet skal lære i løpet av sine første leveår. I løpet av førskolealderen arbeider hjernen vår som en «svamp som trekker til seg kunnskap» – vi absorberer. I denne perioden er det nærmest ubegrenset hva et barn kan tilegne seg.

Sensitive perioder
Maria Montessori merket seg at det barnet interesser seg for varierer med alder og modenhet. Hun observerte også at interesseforandring følger et gitt mønster som er likt for alle normale barn, fra den aller tidligste vilje til å spise selv, snakke, gå, osv – og derfra videre til interessen for lesing, matematikk, verden og verdensrommet. Hun kalte disse periodene for sensitive perioder, og poengterte betydningen av å ta vare på disse periodene.

Under slike sensitive perioder hviler det en plikt på de voksne til å iaktta barnet og gi riktig stimulans på riktig tidspunkt.

Aldersblanding
Det finnes store forskjeller på barn når det gjelder den fysiske, intellektuelle og sosiale utvikling, også innenfor samme aldersgruppe. Derfor har både montessoribarnehagen og montessoriskolen aldersblandede grupper. Da blir det lettere for alle å finne noen på samme modningsnivå som en selv. De yngste barna kan få veiledning av de eldste, og alle får mulighet til å veilede noen og dermed være en ressurs i sin arbeidsgruppe.

Frihet
For å kunne imøtekomme de sensitive periodene må barnet gis frihet i skolesituasjonen. Frihet til å velge arbeidsoppgave og muligheten til å arbeide uforstyrret i sin egen takt med tilpasset arbeidsmateriell er noen av de viktigste forutsetningene i montessoripedagogikkens metode.

Frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe, men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Eleven får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Ingens frihet får gå utover noen annens.

Det tilrettelagte miljø
Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø. Dette begrepet omfatter ikke bare omgivelsene som elevene arbeider i, men også det undervisningsmateriell de bruker, læreren og andre voksenpersoner i miljøet, og medelevene. En fullstendig forståelse av betydningen av det tilrettelagte miljø er viktig for å kunne utvikle en god montessoribarnehage og -skole.

Den røde tråden og helheten
I hvert tema tar vi utgangspunkt i helheten for så etterhvert å sirkle oss inn mot detaljene. Slik er arbeidsmåten i alle emner. På denne måten ser elevene tydelig at alt har en sammenheng, at menneskene og alt øvrig liv på jorden er avhengig av hverandre. Elevene får et helhetlig perspektiv.

Det finnes en rød tråd i undervisningen som leder barnet fra barnehagen til ungdomsskolen. Rundt den røde tråden som følger barnets utviklingsfaser er forskjellige emner integrert.

«Fred blant menneskene» er den røde tråden i Maria Montessoris budskap. Hennes metode er å styrke barnets evne til å konsentrere seg, oppnå selvdisiplin, selvtillit, tillit til andre mennesker og respekt for andre kulturer og meninger. Slik legges grunnlaget hos barnet for fred og ro i sinnet.

Et livssyn med respekt og mangfold («cosmic education»)
I et samfunn hvor etniske og religiøse grupper i stadig større grad møter hverandre i en felles hverdag, er Maria Montessoris livssyn et viktig bidrag i å utvikle en felles forståelse og respekt.

Filosofien er at alt i universet er en pulserende enhet. Den globale tenkningen går på respekten og omsorgen for alt liv i og rundt oss. Religiøse og etiske verdier blir helt sentrale.

Kilde: Norsk Montessoriforbund

Faktaboks

Fra elevenes presentasjon av Montessoriskolen Lyse:

I Norge finnes det rundt 120 montessoriskoler. I Osloområdet har vi Bærum Montessoriskole, Oslo Montessoriskole og Montessoriskolen Lyse. På Oslo og Bærum montessoriskole har de både barne- og ungdomsskole, og fra høsten 2019 vil også Lyse ha ungdomsskole. I Oslo og Drammen finnes det videregåendeskoler som er inspirert av montessoripedagogikken.

Dette bygget heter Villa Lyse og ble bygget i 1933. Arkitekten som tegnet villaen het Arnstein Arneberg. Arneberg var en av arkitektene bak Oslo Rådhus og det er visse likheter mellom Rådhuset og skolen vår. Begge er i murstein og har kubisk form, og steinfigurer over vinduene. Villa Lyse har tilhørt familien Astrup tidligere, men det har vært skole her siden 2002.

En ting som er spesielt med montessoriskoler er at vi har aldersblandede grupper.

En annen ting som er spesielt med skolen er at vi ikke har faste timer der vi jobber med de samme fagene. Vi får presentasjoner i små grupper og fordyper oss videre på egenhånd.

Frihet, ansvar og kunnskap er viktige begrep hos oss.

På montessoriskoler arbeider vi med materiell som står plassert på hyllene. Hvert fagområde har sine hyller.

Materiellet gjør kunnskapen konkret. Gjennom matematikkmateriellet kan vi for eksempel gjøre multiplikasjonsstykker og divisjonsstykker med ekte objekter.

Alt materiell er laget slik at det går an å samarbeide med andre.

Vi er en heldagsskole og har ingen lekser. Skoledagen vår varer fra 08.30 til 15. Midt på dagen har vi en lang pause.