SØRKEDALEN: Akersposten har registrert omfattende økning av tungtransport gjennom Røakrysset, også i retning Sørkedalen og mange tomme lastebiler fra Sørkedalen.

Sørkedalen Vel har i flere måneder sett på virksomheten i området rett nord for Wyllerveien, mellom Sørkedalsveien og Sørkedalselva, med bekymring. De har varslet Plan- og bygningsetaten om dumping av masser på et område, hvor det ikke er gitt tillatelse til denne type virksomhet. De varslet om store mengder fyllmasse og at dette blir lagret på tomten, rett ved Sørkedalselva, sammen med en maskinpark for flytting og bearbeiding av massene.

Akersposten på hjul

Akersposten la seg på hjul etter lastebiler ved to tilfeller og ble ledet til et område i Sørkedalen, hvor masser ble fraktet inn og ut. Dette er det samme området som Sørkedalen Vel har varslet om. Med to dagers mellomrom registrerte vi stor aktivitet på området, som er fylt opp av ulike masser.

Saken fortsetter under bildet

På det samme området har selskapet, Sørkedalen Massegjenvinning, søkt Plan- og bygningsetaten om forhåndskonferanse for etablering av mottak av rene bygge- og anleggsmasser. Det vil si at dette er helt i starten av en søknadsprosess, mens det er full drift på området det søkes om. Det har skapt stor bekymring i Sørkedalen Vel, med denne type drift tett opp til naturverdier og ikke minst Sørkedalselva.

Den 13. oktober sendte vi følgende spørsmål til PBE:

Det er nylig søkt om forhåndskonferanse om «Etablering av mottak for gjenvinning av rene bygge- og anleggsmasser» - saksnummer 202115597 – Byggesak. Her står det blant annet:

«Foretaket har vært i kontakt med flere entreprenører som er interessert, og ønsker å søke om alle nødvendige tillatelser, men har ikke selv vært i kontakt med noen myndigheter.»

Det er stor aktivitet på området med oppfylling av masser på området det søkes om. Akersposten har med selvsyn sett at det er stor trafikk inn og ut av området med lastebiler. Sørkedalen Vel har gjort etaten oppmerksom på forholdet med epost og bildedokumentasjon i dag 13.10.

Akersposten vil gjerne vite om det er lovlig med denne type virksomhet, i lang tid før det eventuelt blir tillatt. I tilfelle det ikke foreligger tillatelse til virksomheten, vil Plan- og bygningsetaten foreta seg noe i den anledning?

Umiddelbar stoppordre

Samme dag aksjonerer PBE med befaring på området og utsteder etter dette en umiddelbar stoppordre for virksomheten. Atle Jan Larsen, fungerende kommunikasjonsdirektør i PBE, skriver i en epost til Akersposten:

- Pålegg om stans ble hovedsakelig gitt på bakgrunn av vesentlige terrenginngrep på egen eiendom, vesentlige terrenginngrep på regulert «parkbelte»/grøntområde, og drift på eiendom som er i strid med formålet i reguleringsplanen.

I et brev til Sørkedalen Massegjenvinning, som står bak søknaden om å etablere virksomhet på området, konkluderer PBE med at arbeidet er ulovlig igangsatt og må stanses:

Pålegg om umiddelbar stans og vedtak om tvangsmulkt

Etter plan- og bygningsloven § 32-4 gir vi dere et pålegg om stans som må følges umiddelbart. Arbeidet og driften på eiendommen kan ikke fortsette før vi har gitt en eventuell tillatelse i en byggesak.

Vi vedtar samtidig en tvangsmulkt på kr 200.000, - som vil forfalle dersom arbeidet ikke blir stanset.

Før stoppordren ble iverksatt var det hektisk aktivitet på plassen, med blant annet utkjøring av masser til Wyllerløypa.

Følg Akersposten på Facebook