OSLO VEST: Hvor er det tryggest å leve og bo i de vestlige bydeler, hvis luftforurensingen blir liggende på samme nivå som nå? Luftforurensingskartet som er lagt ut av Bymiljøetaten taler sitt tydelige språk. På grunn av blant annet E18, sliter beboerne i store deler av Bydel Ullern med høye forurensingsverdier av Nitrogendioksyd (NO2) og svevestøv gjennom året. Planene for en miljøtunnel for E18 gjennom Ullern er lagt på is og vil ikke bli realisert i overskuelig fremtid.

Langs E18 og hele Bestumkilen er forurensingen til tider faretruende høy. Det samme gjelder langs Lilleakerveien og Vækerøveien og faktisk nesten hele området mellom E18 og Ring 3. I likhet med E18 er forurensingen stor langs hele Ring 3 gjennom bydelene Ullern og Vestre Aker, hvor Lilleaker, Smestad og Vinderen sliter med høye verdier. Først utenfor Ring 3 bedrer forholdene seg.


Jo mørkere rød avmerkingene på kartet er, jo høyere ligger forurensinsgsverdien over de anbefalte grensene. Det er noe usikkerhet knyttet til beregningene som er gjort, men de gir likevel et godt bilde av situasjonen i våre bydeler. De gule avmerkingene, spesielt langs hovedveiene, betyr at verdiene fremdeles er noe høye, mens de grønne avmerkingene fra Bogstad og oppover i åsen, viser at luftforholdene er akseptable. Røa ligger tett opp til å komme i rød sone.

Hensikten med kartleggingen er å forebygge helseeffekter av luftforurensingen gjennom god arealplanlegging, som er en retningslinje fra regjeringen. Blant annet vil man unngå ny bebyggelse følsom for forurensing. Der retningslinjen definerer et område å være i såkalt rød sone, anbefales ikke etablering av boliger, helseinstitusjoner, barnehager, skoler, lekeplasser eller utendørs idrettsanlegg. Kommunens oppgave blir å finne områdets egnethet for ulik arealbruk og å finne avbøtende tiltak som gjør det mulig å etablere seg i de vanskelige områdene.

I regjeringens retningslinje står det at i rød sone vil personer med luftveis- og hjertekarsykdom ha økt risiko for helseeffekter. Blant disse er barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarsykdom mest sårbare. I gul sone vil personer med alvorlige luftveis- og hjertekarsykdommer ha økt risiko for forverring av sykdommen.

Les også:

Her kommer flomlyset til å stå på full guffe

Stengt, stengt og stengt - men hva kommer i stedet?

[url]http://akersposten.no/nyheter/stengt-stengt-og-stengt-men-hva-kommer-i-stedet/19.739[/url]