SØRKEDALEN: I forrige møte i utvalget, ble et forslag fra Høyre og Frp om å starte et reguleringsarbeid for å få på plass sykkelvei på veiskulderen i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken nedstemt i utvalget. Odd Einar Dørum (V) tok et initiativ for å få saken opp igjen i utvalget, fordi ham mente at saken var for dårlig opplyst. Det var utvalgets leder, Sirin Stav (MDG), enig i og det ble besluttet at saken skulle opp igjen på nytt i utvalget. Senere skal saken opp i bystyret for endelig behandling.

Les saken: Sykkelvei i Sørkedalen tas opp på nytt

Hun fikk saken på dagsorden

I forrige runde hadde ikke sekretariatet fått tak i innbyggerinitiativets initiativtaker, slik at det kunne bli arrangert en deputasjon før møtet. Initiativtaker er Hedvig Andersen fra ungdomsrådet i Vestre Aker. Før møtet i utvalget, onsdag 14. april, har hun nå vært i deputasjon i utvalget og lagt frem saken og begrunnet innbyggerinitiativet. Hennes initiativ har altså ført til at sykkelvei i Sørkedalen har fått politisk realitetsbehandling for første gang, etter at Bymiljøetaten leverte sin innstilling til byrådet i 2019.

Les også: «Nå må vi få på plass sykkelvei i Sørkedalen!»

Historikken

Leder av Sørkedalen vel, Bente Landmark og Egil Kjos i Røa vel, som begge støtter Hedvig Andersens innbyggerinitiativ, har også blitt innkalt til deputasjon.

Bente Landmark la frem historikken knyttet til den lange veien frem til Bymiljøetatens konseptvalgutredning og anbefaling om å bygge sykkelvei på veiskulderen, som ble oversendt byrådsavdeling for miljø og samferdsel i 2019. Anbefalingen er også i tråd med tillatelsen for start av reguleringsarbeid som ble gitt av Miljøverndepartementet i 2010. Allerede i 1986 i disposisjonsplanen for Sørkedalen, var gang / sykkelvei fra Voksen til Skansebakken oppført på listen over prioriterte kommunale investeringer.

Landmark redegjorde også for alle type brukere av den ulykkesutsatte veien, med økende konflikt mellom bil/tungtrafikk og myke trafikanter. Syklister og rulleskiløpere er bare en del av dette bildet. Hun understreket at behovet for rekreasjon med Sørkedalen som inngangsport til Marka er økende og at et økende antall treningssyklister og rulleskiløpere tilsier at myke trafikanter må trygges.

Opprop støttet av idretten

Under møtet kunne hun legge frem et opprop som var støttet av en rekke idrettsklubber:

«Som aktive brukere av Sørkedalsveien, fra Peder Ankers plass til Skansebakken i Sørkedalen, i vårt treningsarbeid er vi bekymret for den økte risikoen både vi og det økende antall andre brukere opplever som følge av økt trafikk i Sørkedalsveien. Vi støtter derfor initiativet til Røa vel og Sørkedalens vel samt de lokale idrettslagene der Oslospolitikere på det sterkeste oppfordres til å prioritere utvidet veiskulder på denne veien i erkjennelse av dens store betydning for både folkehelsen og idretten. Det haster nå!»

Disse har støttet oppropet:
Sportsklubben Rye, Bærum og omegn Cycleklubb, Fossum IF, Røa IL, IL Heming, Njård, og Sørkedalens IF.

Landmark understreket at en utvidet veibane på veiskulder vil beslaglegge vesentlig mindre areal enn å bygge egen gang-/sykkelvei.

Peder Ankers plass

Egil Kjos fra Røa vel pekte på de store utfordringene knyttet til krysset ved Peder Ankers plass. Selv om det planlegges sykkelvei både nord og sør for krysset, så er ikke selve krysset en del av reguleringsarbeidet. Vestre Aker bydel har i flere år ventet på en helhetlig regulering og oppgradering av krysset i forbindelse med arbeid i Sørkedalsveien. Her er det blant annet mange skolebarn som daglig beveger seg i krysset.

Saken fortsetter under bildet

Hvorfor 300 meter

Han stilte også spørsmål ved oppgradering og utvidelse av Sørkedalsveien gjennom den gamle alleen fra Peder Ankers plass og 300 meter innover. Hvorfor blir ikke veien utvidet 600 meter frem til badeplassen ved Bogstadvannet? Neste vinter/vår starter anleggstrafikken fra tunnelinnslaget overfor badeplassen, med mer enn 4000 lastebilpasseringer i løpet av et år. Denne trafikken vil møte gående, syklende og rulleskiløpere på de første 300 meterne mot Peder Ankers plass, før de når den planlagte utvidede veibanen. Det er knyttet stor usikkerhet til om den utvidede veibanen blir ferdig før tungtransposten starter.

Kjos pekte på at oppgraderingen av badeplassen og økt turisme i forbindelse med «nye» Bogstad Camping, vil generere ytterligere trafikk av både biler og myke trafikanter til og fra badeplassen og Bogstad gård. Han viste også til Røa vels forslag om å bygge en gangbro over Sørkedalsveien til badeplassen.

Han viste videre til byrådserklæringen som oppfordrer til nært samarbeid med lokale aktører. Han opplevde dette så langt som en festtale i denne sammenheng.

Følg Akersposten på Facebook