Helse Sør Øst har vedtatt at Ullevål sykehus skal nedlegges og at nytt sykehus for Oslo og helseregionen skal bygges på Aker og Gaustad. Det har møtt stor helsefaglig, folkelig og politisk motstand i Oslo.

I april anmodet Helse- og Omsorgsdepartementet at byggeprosessen skal gjennomføres som en statlig reguleringsplan som vil si at byrådet i Oslo ikke lenger vil ha innflytelse på byggeprosessen.

Vedtaket om statlig regulering av Aker og Gaustad-utbyggingen var på høring i Vestre Aker bydelsutvalg 16. juni.

De fem partiene MDG, V, FRP, AP og SV vant fram med sitt alternative forslag til vedtak om å bevare lokaldemokratiet i sykehusutbyggingen.

I punkt 1 i vedtaket går vi imot statlig regulering, og har tilsvarende tekst som ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget i Ullern bydel da saken var på høring der.

Punkt 2 i vedtaket tar hensyn til de helsefaglige sidene ved den planlagte sykehusutbyggingen på Aker og Gaustad. Sykehussaken er framstilt som en reguleringsplan, men Plan og bygningsetaten har også lovhjemlet å vurdere de samfunnsmessige sidene av en utbygging også, ikke bare selve arealbruken. Det må vi politikere også gjøre.

Vi har opp gjennom disse årene som byggesaken har pågått, fått flere og flere tilbakemeldinger om for liten tomt, manglende kapasitet, oppsplitting av fagmiljøene, og nå sist bekymringsmeldinger fra medvirkningsgruppene med de ansatte at den manglende kapasiteten går utover sykehusdriften og kan innebære en sikkerhetsrisiko for pasientene. Fra bydelsoverlegen har vi fått en uttalelse om at støy fra helikopter med landingsplass ved siden av nyfødt-intensiven og stille områder i bebyggelsen rundt, får alvorlige konsekvenser og bryter med kommuneloven.

Vi er glade for at vi står tverrpolitisk samlet i denne saken – og at én av Høyres representanter var modig nok til å bryte ut av sin gruppe.

Følgende forslag til vedtak fikk flertall i BU, 9 mot 6 stemmer (2 MDG, 1 V, 1 FRP, 1 H, 3 AP og 1 SV):

«1. Bydelsutvalget i Vestre Aker støtter ikke avgjørelsen om å omgjøre planforslaget til statlig reguleringsplan. Ny sykehusstruktur for Oslo-regionen er en sak som krever lokalkunnskap og bør derfor behandles lokalt.

2. Vestre Aker bydelsutvalg ber om at det gjøres en uavhengig utredning av Ullevål tomten og at sykehusstrukturen og konsekvenser for pasientene blir kartlagt i en ROS (Risiko Og Sårbarhets-)-analyse FØR en eventuell statlig reguleringsplan ferdigbehandles».

Kristin Alvsåker, Hove representant og vara i BU for MDG

Vibeke Nenseth, gruppeleder for MDG

Torfinn Lødøen Gaarden, gruppeleder for Venstre

Beate Holland, gruppeleder for FRP

Peter Hausken, gruppeleder for AP

Ellen Lange, gruppeleder for SV