SØRKEDALEN: Naturvernforbundet innkalte til pressekonferanse, hvor en rekke organisasjoner og privatpersoner møtte opp for å imøtegå Løvenskiold Eiendoms utbygging på Brennatunet.

Les saken 2020: Får bygge 10 store eneboliger i Marka

Klart brudd

Leder av Naturvernforbundet, Nikolai Norman, peker opp mot feltet, godt synlig i åsen, hvor Løvenskiold Eiendom er i ferd med å bygge og ferdigstille 10 nye eneboliger. Navnet på prosjektet er Brennatunet og består av boliger med BRA 230 - 245 m2. Prisantydning på disse ligger mellom 14,5 og 15,5 millioner kroner.

– Det skulle aldri vært gitt tillatelse til å bygge disse boligene. Det er et klart brudd på Markaloven og det er helt uforståelig for oss at myndighetene ikke har grepet inn og stoppet prosjektet, innleder leder av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), Nikolai Norman.

På pressekonferansen stiller representanter fra foruten NOA, Naturvernforbundet Oslo Vest, Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag, Sørkedalen Vel og flere beboere fra området.

[relatert8005]:

Sivilombudet tok saken

Etter at Plan- og bygningsetaten (PBE) ga rammetillatelse til prosjektet i juli 2020, gikk klagesaken til Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor Statsforvalteren stadfestet PBEs vedtak i mars 2021.

– Vi er klare på at Statsforvalteren bruker feil lovanvendelse i denne saken, hvor boliger som skal oppføres i Oslomarka krever tillatelse etter markaloven. Det Statsforvalteren gjør er å vise til at tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel og behandler dermed søknaden uten reguleringsplan. Dermed kommer ikke den interesseavveining som følger av hovedregelen i markalovens § 14. Det vil si at allmennheten og markaorganisasjonene ikke blir forelagt prosjektet til uttalelse i denne saken, sier Norman og fortsetter

– Da hadde vi én mulighet, og det var å klage Statforvalterens vedtak inn for Sivilombudet i april 2021, hvor vi også gjorde gjeldende at rammetillatelsene er i strid med byggeforbudet i markalovens §5. Det som da skjedde var at Sivilombudet tok saken til full behandling, uten at verken Oslo kommune eller Statsforvalteren stoppet anleggsvirksomheten, etter at PBE ga igangsettingstillatelse 14. mai 2021. Dette har da også Sivilombudet kritisert Statsforvalteren for.

Saken fortsetter under bildet

Ombudet forlanger ny saksbehandling

Han viser videre til det viktigste i denne saken, nemlig at Sivilombudet har gitt Naturvernforbundet rett og bedt Statsforvalteren om å behandle saken på nytt.

Sivilombudet skriver til Statsforvalteren i sin konklusjon 15. februar i år:

Ombudet er kommet til at søknader om tillatelse til bolig- eller fritidsbebyggelse i Marka skal behandles etter markaloven § 14 første ledd, selv om tiltaket er i samsvar med en kommunal plan etter plan- og bygningsloven. Forvaltningen må dermed vurdere om fordelene ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig. I en slik vurdering må forvaltningen bygge på den kommunale planen om de forhold som er klarlagt og vurdert under planbehandlingen uten at det senere er kommet til nye opplysninger av vesentlig betydning. På bakgrunn av dette ber ombudet Statsforvalteren om å behandle saken på nytt.

– Vi har nå på nytt bedt Statsforvalteren om å stanse den videre utbyggingen, inntil saken er endelig avgjort. Vi hadde i det minste håpet at Løvenskiold selv under denne prosessen hadde stoppet utbyggingen av dette feltet. I verste fall kan det ende med at de ferdige husene må rives, sier Norman og fortsetter.

– Det viktige i dette er at Sivilombudet er enig med oss at markalovens hovedbestemmelse i §14 ikke er anvendt. Her skal man vurdere markalovens formålsbestemmelse som gjelder natur og friluftsliv mot utbyggerinteresser. Det er altså ikke gjort. Da blir spørsmålet om habiliteten hos Statsforvalteren, som først har uttalt seg på feil grunnlag og som nå skal uttale seg på riktig grunnlag. Det kan være problematisk om man er farget av en tidligere avgjørelse, sier Norman.

Statsforvalteren skal avgi nytt svar i saken innen 15. mars.

– NOA føler seg som en vaktbikkje for markaloven, for å ivareta dette viktige natur- og kulturområdet. Hvis ikke disse verdiene blir ivaretatt, er vi ille ute. Markaloven er under press fra mange kanter. I disposisjonsplanen for Sørkedalen er det lagt opp til at 28 nye boliger kan bygges, spredt på flere tun i dalen. Dette ble vedtatt for å styrke befolkningsgrunnlaget, slik at barnefamiler etter gitt kriterier kunne bosette seg i Sørkedalen. I stedet ser vi her en feltutbygging som avskjærer såvel skiløype som blåmerket sti til Finnerud. Feltet med så store og dyre boliger, gir vanlige barnefamilier små muligheter til å etablere seg. Det var vel heller ikke meningen, avslutter Norman.

Løvenskiold Eiendom svarer

Akersposten har spurt administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom, Jens Jalland, om følgende per mail:

Spørsmål:
Sivilombudet er kommet til at søknader om tillatelse til bolig- eller fritidsbebyggelse i Marka skal behandles etter markaloven § 14 første ledd, selv om tiltaket er i samsvar med en kommunal plan etter plan- og bygningsloven. Ombudet har på denne bakgrunn bedt om at Statsforvalteren skal se på saken på nytt i lys av dette. Er Løvenskiold Eiendom villig til å stoppe utbyggingen av Brennatunet i den tiden saken er til behandling hos Statsforvalteren?

Svar:
- Alle nødvendige offentlige tillatelser foreligger slik at byggingen kan gjennomføres som planlagt.

Spørsmål:
Naturvernforbundet mener at utbyggingen på Brennatunet er i strid med disposisjonsplanen for Sørkedalen, hvor det er lagt opp til at 28 nye boliger kan bygges, spredt på flere tun i dalen. Dette ble vedtatt for å styrke befolkningsgrunnlaget, slik at barnefamilier etter gitt kriterier kunne bosette seg i Sørkedalen. Naturvernforbundet mener at det i stedet er snakk om feltutbygging, med boliger så store og dyre at vanlige barnefamilier neppe har råd til å bosette seg der. Vi ser av salgsprospektet at alle boligene nå er solgt. Kan Løvenskiold Eiendom si noe om det er lagt vekt på at barnefamilier skulle få forrang ved kjøp av boliger, i henhold til disposisjonsplanen?

Svar:
– Vi har utviklet boliger med varierte størrelser og utforming, tilpasset barnefamilier i ulike faser av familielivet.
– Vi er overbevist om at boligene vi bygger vil medføre at mangfoldet i Sørkedalen styrkes og vil bli bebodd av familier med barn i fremtiden.

Akersposten kommer med uttalelser fra Naturvernforbundet Oslo Vest, Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag, Sørkedalen Vel og flere beboere i egen sak fredag 4. mars.