Skøyen er på vei til å bli et av Norges viktigste knutepunkter. Det har i flere år foregått arbeid med å lage en helhetlig regulering for området, der innbyggere, utbyggere, bydelsutvalg og andre interessenter har engasjert seg. Vi nærmer oss nå en avslutning av denne prosessen.

Byutvikling er alltid et vanskelig puslespill, og Skøyen er ikke noe unntak. Skøyen er faktisk uvanlig sammensatt: E18, toget og trikken går gjennom området, og det skal komme en ny T-banelinje. Det er mange hensyn som må veies opp mot hverandre når vi skal gjøre Skøyen best mulig for flest mulig. Vi må også finne ut hvordan Bestumkilen endelig kan åpnes opp igjen for folk flest, og hvordan det marine livet i kilen kan restaureres.

Denne typen puslespill er det viktig å bruke god tid på. Målet mitt er at fremtidens Skøyen skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe, handle og utfolde seg for enda flere. Derfor har jeg hatt en lang rekke møter for å få belyst saken. Jeg har hatt meklingsmøte hos Fylkesmannen med Statens Vegvesen og Bane NOR, som er kritiske til deler av planforslaget. Jeg har hatt møter med grunneiere, og med Skøyen Miljøforum og Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering. Jeg har også deltatt som observatør på folkemøte og workshop i forbindelse med «Kafedialog Skøyen», der beboere og naboer kunne diskutere direkte med innbyggere og andre interesserte. Det var meget lærerikt. I tillegg har Plan- og bygningsetaten utarbeidet en ny oversikt om miljøforholdene i Bestumkilen.

I lys av alle innspillene som jeg har fått, har jeg landet på at forslaget etaten har sendt meg trenger å justeres på flere punkter. Jeg har derfor bedt etaten vurdere en rekke endringer, og deretter sende et justert forslag til områderegulering på høring. Da får alle mulighet til å si sin mening.

Jeg har også bedt etaten avholde et åpent informasjonsmøte, slik at alle interesserte kan bli godt informert om det justerte forslaget. Antagelig blir nytt planforslag lagt ut til offentlig ettersyn i månedsskiftet august/september. Dette er hovedgrepene jeg mener vi bør jobbe videre med for å gjøre områdereguleringen enda bedre:

E18 er et problem for byutviklingen på Skøyen. Det mest realistiske er dessverre å planlegge ut fra at E18 blir liggende der den er i dag. Det er veldig viktig å finne løsninger som gjør at motorveien ikke utgjør den barrieren den er i dag, og å redusere problemer med luftforurensing og støy.

Mange innspill jeg har fått handler om at forbindelsene på tvers av jernbanen og E18 bør forbedres. Et lite torg øst i Karenslyst alle er ønsket, noe etaten skal jobbe videre med. Jeg er enig i at Hoffselva og Frognerbekken må sikres som grønne korridorer ned mot fjorden. Dette er temaer jeg har bedt etaten følge opp på og ivareta bedre, i et revidert forslag

Når det kommer til høyder, er det viktig at vi får en variasjon. Høye bygg bør utformes på måter som godt ivaretar lysforhold, og nye kvartaler som bygges ut må ha en nedtrapping mot områdene rundt.

Mange har spilt inn at området ved Skøyen jernbanestasjon bør fremstå som sentralt og en innfallsport til hele området. Det er et godt argument for å konsentrere de høyeste byggene i dette området, samtidig som torget utformes som et sted folk vil møtes og utfolde seg.

Jeg er opptatt av at viktige historiske bygg på Skøyen ivaretas, og jeg mener at Amalienborg bør sikres vern i et revidert forslag.

Bestumkilen bør bli et område som oppleves som tilgjengelig og inviterende for alle. På østsiden av byen ser vi at Sørenga sjøbad og havnepromenaden har blitt populære oppholdssteder, både for befolkningen i Bydel Gamle Oslo men også for hele byens befolkning og besøkende. Bestumkilen bør sikres gode miljøforhold, park, havnepromenade og tilbud til folk flest. Skøyen og sjøkanten skal ikke bare være et sted for dem med tykkest lommebok. Derfor mener jeg kommunen bør vurdere å bygge rimelige boliger til folk i etableringsfasen på en av de kommunale tomtene i området.

Miljøtilstanden i Bestumkilen er ikke god, og kilen er allerede utfylt i flere omganger. En tilbakeføring til gammel kystlinje er i dag ikke aktuelt. Vi må nå gjenskape et naturmiljø i kilen. Jeg har derfor bedt om en oppdatert miljøkartlegging for Bestumkilen, for å sikre at naturmiljø ivaretas og restaureres som en del av utviklingsplanene.

En realistisk plan må ta høyde for grunneiernes situasjon. Planen må kunne legge til rette for at vi i praksis får en transformasjon av Skøyen fra dagens situasjon og til et velfungerende byområde med enda bedre kvaliteter.

Det rødgrønne byrådet har innført en ny standard for medvirkning og demokrati i byutviklingen. Den skal vi leve opp til i arbeidet videre med Skøyen.

Jeg ser frem til å se Plan- og bygningsetatens vurdering av de endringer jeg mener er aktuelle. Og jeg ser frem til å høre hva innbyggere, grunneiere og andre berørte parter mener om saken. Først etter at denne prosessen er gjennomført vil jeg og byrådet bestemme oss for hva vi skal anbefale til bystyret. Det ligger dermed an til at en endelig plan kan avgis fra byrådet i løpet av høsten.

En ting er sikkert: helhetlig og demokratisk planlegging gir alltid bedre resultater enn at områder utvikles stykkevis og delt. Skøyen fortjener en god plan som kan legge til rette for videre utvikling. Jeg vil oppfordre alle til å delta i den kommende høringen av et justert forslag etter sommeren, slik at vi sammen kan gjøre Skøyen best mulig.

Hanna E. Marcussen (MDG)
Byråd for byutvikling