SV er for en folkepark og en lavere utnyttelse av Skøyenområdet enn det de øvrige byrådspartiene MDG og Arbeiderpartiet har gått inn for så langt. Høy utnyttelse betyr i praksis å legge opp til å rive eksisterende velfungerende bebyggelse. Det er dårlig miljøpolitikk. Vi mener fortettingen bør være moderat og høydene må være maks. 12 etasjer for å gi kvalitet til byen rundt Skøyen stasjon, og for øvrig være maks 7 etasjer.

Plan- og bygningsetaten og byrådets planer så langt er heller ikke i tråd med SVs ønske for utviklingen av Bestumkilen. Vi vil ha en folkepark som de borgerlige partiene har foreslått, ja,! – men vi mener den også bør romme flere samfunnsnyttige funksjoner. For oss er det viktig at den kommunale tomten ikke overlates til utbyggerstyrt kommersiell utvikling, men underlegges en helhetlig planlegging som gir rom for folkepark, skole, idrett, sjø- og båtliv i tillegg til kultur og ikke minst Osloboliger til folk flest.

SV vil ha Folkepark og svømmehall i Bestumkilen
SV er for en folkepark, badeliv, god tilgjengelighet til sjøkanten og muligheter for båtliv i kilen. Vi mener likevel at en så flott beliggende kommunal tomt bør brukes enda bedre – til det beste for alle innbyggere. Derfor har SV i tillegg programfestet å bygge en videregående skole med idrettslinje i Bestumkilen, i tilknytning til en ny svømmehall. Det er ingen svømmehaller i denne delen av i Oslo, og en svømmehall vil være et godt tilbud til innbyggerne. Vi mener også at selv om Hengsåsen er vernet, bør en langsgående brygge på påler være mulig. En slik sjønær gangvei som forbinder kyststien langs E18 med de fine turområdene på Bygdøy vil gi økt bruksverdi for hele området og gi mulighet for et sjøbad lik Sørenga på odden av Hengsåsen der vannkvaliteten er god.

Les også: Folkepark i Bestumkilen – SV kan bli avgjørende

SV vil ha billige boliger til vanlige folk
Bestumkilen bør også kunne romme boliger for folk flest. Oslo SV ønsker å gjøre noe med boligpolitikken, og et ledd i dette er Osloboligene: et rimelig alternativ til overprisede boliger på det åpne markedet, som selges til priser folk flest kan ha råd til. Med en gjennomtenkt utfylling innerst i Bestumkilen blir det plass også til boligbygging med en sosial profil på en del av tomta. Snarere enn å la utbyggere velge på øverste hylle og selge leiligheter på fellesskapets tomter som bare de aller rikeste kan ha råd til, må vi selv ta styringen og bygge boliger for folk flest.

Vi vil lage større tomt for alle gode formål ved å fjerne kilder til forurensing
Tomten innerst i Bestumkilen er optimal for mange gode felles formål. Likevel er det to kilder til forurensing som må løses før den kan fylle de behov vi har. Det ene er oppsamlede miljøgifter fra bunnstoff av varierende giftighet brukt på småbåtene gjennom alle år. Mudring virvler giften opp. En delvis utfylling innerst i bukten vil dekke bunnslammet i tillegg til at det kan bli en god grobrunn for nytt marint liv som nå nesten ikke finnes i kilen. Kanskje kan muslinger komme tilbake ved utløpet av elva?

Støyen fra E18 er et problem
Støy fra E18 er den andre forurensingen på tomten. En skånsom utfylling vil også åpne muligheten for å få plass til en smal ‘lydmur’ av kontor- og arbeidsplasser langs motorveien. Dette vil gjøre mye for bruksverdien av friområdet, tilsvarende det D288 gjør for Sollerudstranda. Først da vil resten av tomten kunne benyttes til de allmennyttige formålene som vi ønsker og en stor Folkepark med alle friluftsaktivitetene.

Forslaget for Områderegulering Skøyen er nå sendt tilbake til Plan- og bygningsetaten med nye instrukser og forslaget vil komme til byrådet i løpet av september. Da vil SV jobbe for at dagens forslag legger mer til rette for en mer miljøvennlig plan for Bestumkilen og Skøyen som gagner innbyggerne: lavere utnyttelse, mindre fortetting, flere samfunnsnyttige funksjoner.

Oppsummert mener SV:

• Beholde 100- metersbelte i strandsonen.
• Bevare og utvide friluftsområdene med en stor Folkepark i Bestumkilen.
• Ha reduserte høyder og moderat fortetting med gode byrom og boliger vektlagt med sol, lys og nok grønt/park/fritidsområder.
• Flere offentlige funksjoner på den offentlige tomten, bl.a.
VGS-skole (med idrett og friluftsliv)
Svømmehall
Allaktivitetshall
Kulturformål
• Bygge Osloboliger - billige offentlige boliger for alle
• Ta vare på båtlivet med bevaring av båtmiljøet langs E18 inkludert klubbhus som kulturminne
• Ha et stort friareal med mange fritidsaktiviteter på land og i sjø, sjøpromenade og badeanlegg i sjø

Beate Bruun
Ullern SVs førstekandidat til bydelsutvalget

Les også:

Knallhard kritikk - men SV overrasker igjen

Følg Akersposten på Facebook