Høyre-siden og motstandere av Skøyen-planen har stått for påstander og mytespredning som må tas ned på jorden og modifiseres. Utviklingen av Skøyen og Bestumkilen vil ta tiår – ikke år. Ullern Arbeiderparti mener det er viktig å fremme dialog om utviklingen, dialog for å fremme de beste løsningene for befolkningen, og da fungerer overdreven polarisering og mytespredning dårlig.

Les også

Valget avgjør fremtiden for fritidsbåtene i Oslo: AP, MDG og SV bryter våre demokratiske spilleregler

Dette er også diskutert i et innlegg på Ullern Arbeiderpartis nettsted; Bestumkilen åpnes for allmennheten eller en årelang uvisshet?

Fra dette innlegget har Stig Hvide Smith, generalsekretær Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), sakset en setning ut av kontekst, og servert den i Akersposten med påstanden «Lederen for Ullern AP fører altså sine velgere bak lyset.». Som lokalpolitiker i bydelsutvalget i Ullern forholder jeg meg til det fremlagte forslaget til Skøyen-plan av april 2023. I dette forslaget, på side 33, står følgende: «Dette krever at 1500 båtopplagsplasser og 120 (av totalt 450) båtplasser i sjø flyttes/fjernes.» Å forholde seg til en offentlig fremlagt plan, er vel neppe å føre velgere bak lyset? Hvide Smith mener at antallet båtplasser som må flyttes eller fjernes kan være høyere, men sier lite om hvordan han har kommet frem til det Jeg tar hans oppfatning til etterretning, uten å påstå at han fører noen bak lyset.

Ullern AP mener at maritimt miljø og båtplasser fremdeles skal ha plass, men opplaget må flyttes og antallet båtplasser reduseres. Spennende arkitekturkonkurranser og aktiv involvering av befolkningen kan skape løsninger som er godt tilpasset Bestumkilens beliggenhet og særegenheter.

Vi er enige med Hvide Smith i at dialog med de ulike interessentene er viktig for å få gode løsninger for Skøyen, for Bestumkilen for Oslo. Men hans påstand om at vi fører egne velgere bak lyset faller på sin egen urimelighet. Det gjenstår å se om det kan etableres en atmosfære for dialog, det setter krav til alle interessenter.

Vi har redegjort for våre synspunkter på Byrådets forslag i nettartikkelen Ullern - Grønn, innovativ og sosialt rettferdig -Utvikle Bestumkilen slik at fjorden blir tilgjengelig for alle. Her redegjør vi for selve forslaget og hva Ullern Arbeiderparti vil arbeide for, bl.a. løsninger der båtliv fortsatt preger bydelen og gir det nye området identitet og kontinuitet.

At Smith er misfornøyd med flere forhold i byrådets forslag er et forhold mellom ham og bystyret, der saken nå ligger til behandling.

Byrådet skriver videre på side 33 i forslaget:

  • Byrådet viser i denne forbindelse til bystyrevedtak av 06.09.2017 sak 237 som lyder:
  • 1. «Bystyret setter som forutsetning at båtopplaget på Sjølyst/Karenslyst kun kan flyttes hvis det sikres annen lokalisering og at tomten som frigjøres i strandsonen skal være allment tilgjengelig. Bystyret forutsetter at flytting ikke medfører at andre friområder bygges ned eller privatiseres. Dersom dette ut fra en helhetsvurdering blir nødvendig skal det stilles krav om erstatningsareal.
  • 2. Bystyret ber byrådet bidra til at en fremtidig løsning for båtopplag løses på en mindre arealkrevende måte enn dagens.»

Utvikling i Bestumkilen kan altså ikke gjennomføres før bystyret mener disse forutsetningene er oppfylt. Det gjelder selv om en overordnet Skøyenplan besluttes.

Bystyrets byutviklingsutvalg har satt saken opp til sitt møte 20. september og bystyret har møte 27. september. Dersom det fattes vedtak her, er det med gammelt mannskap. Dersom behandlingen avgjøres med nytt bystyre, vil det være en ny sammensetning som gjelder.

I valgkampen gjør partier av ulik størrelse sine hoser grønne for både båtfolk som vil bevare mest mulig av båtopplaget og for de som vil ha flyttet hele båtopplaget.

I Ullern bydelsutvalg har det vært enighet om at båtopplaget må flyttes for å åpne fjorden for allmennheten, men det har vært uenighet om løsningen for Bestumkilen.

Nå har Oslo Rødt meldt seg på i kampen om velgerne i vest ved å gå ut med sin forhandlingsposisjon i forhold til byrådspartiene. Det gjenstår å se om dette skaper dynamikk i forhandlingene i Bystyret, eller om ingen forslag får tilstrekkelig flertall i bystyret.

Hvis ingen forslag får tilstrekkelig flertall i bystyret, vil tingenes tilstand forblir som den er. Vil vi det?

Ullern Arbeiderparti mener Ullern og Oslo fortjener en helhetlig Skøyenplan. Gjennomføringen vil ta mange år, ja noen tror tiår. Befolkningen fortjener at utviklingen kommer i gang og at fjorden åpnes for allmennheten.

En stemme til Arbeiderpartiet vil være en stemme for en helhetlig Skøyenplan, en stemme for fortsatt kutt av klimautslipp, fortsatt å skape stedene der folk vil bo og være: en god by for alle.

LES OGSÅ:

Les også

Valget avgjør fremtiden for fritidsbåtene i Oslo: AP, MDG og SV bryter våre demokratiske spilleregler