VÆKERØ: Området er i Kommuneplanens samfunnsdel pekt ut som utviklingsområde, det vil si et område med bymessig fortetting. Om dette blir vedtatt i Kommuneplanens arealdel, vil en stor del av småhusbebyggelsen bli en del av utviklingsområdet.

Vil erstatte småhusplanen

Plan- og bygningsetaten skriver blant annet:

Foreløpig avgrensning av området fremgår av vedlagt kart over området. Primært er det foreslått utvidelse omkring stasjonsinngangene, men vi ser at fortetting langs Vækerøveien mot Furulund kan bidra til bymessige kvaliteter og et gateløp som kan styrke koblingen mellom sjøområdene og byen innenfor. Avgrensing av utviklingsområdet vil være et særlig viktig tema for den tidlige medvirkningen.

Det mulige utviklingsområdet på Vækerø ligger i tilknytning til ny stasjon for Fornebubanen, og omfatter områder både på nord- og sørsiden av jernbanen og E18. For småhusområdet nord for jernbanen vil en ny stasjon på Vækerø være en forutsetning for utvikling av området.

De fleste av eiendommene nord for jernbanen ligger også innenfor småhusplanen. Dersom kommuneplanens arealdel vedtas med Vækerø som utviklingsområde, vil kommuneplanen erstatte småhusplanen for disse eiendommene.


Ikke god miljø- og samfunnspolitikk

Bestum vel representerer en rekke boligeiere som eventuelt blir berørt av planen. Velet skriver i sin uttalelse at planen må avvises og at dagens regulering med småhusplanen opprettholdes.

Bestum vel skriver:

Bestum Vel ønsker at dagens situasjon, der Småhusplanen S-4220 gjelder, også skal opprettholdes for ovennevnte område. Dagens kollektivtilbud for beboere innen Bestum Vel, er i tilstrekkelig grad dekket med bussruter langs E18 og Ring 3, trikk fra Furulund, Ullern, Abbediengen og Hoff, samt buss og tog fra Skøyen stasjon. Forslaget vil i for stor grad berøre nevnte og omkringliggende områder på en negativ og lite miljøvennlig måte. Det er ikke god samfunns- og miljøpolitikk å rive eksisterende og velfungerende boligområder, for å erstatte dette med «knutepunktstrategi», slik man legger opp til i andre deler av bydelen (ref. Lysaker, Skøyen, Montebello og Smestad.

Barrieren mot sjøen

Bestum vel peker på flere ting som belaster området fra før. Blant annet manglende tilgang til sjøen som er hindret gjennom barrieren som E18 og jernbanen utgjør og som det ikke vil bli gjort noe med i nærmeste fremtid for en voksende befolkning. Eneste tilgang for området er broen nederst i Vækerøveien. Det er ingen planer om å styrke forbindelsen mellom sjøen og byen innenfor, slik at for eksempel passasjerer med t-banen til Vækerø stasjon får en forbindelse til sjøen.

Barrieren med jernbane og E18 utgjør også i tillegg en vesentlig støy- og forurensningskilde, som fortsatt vil til stede med ytterligere utbygging.

Flere punkter

Velet peker også på:

• Det blir mindre trær og grønt med ny plan.

• Dette vil gi utfordringer forbundet med avrenning av overflatevann.

• Det blir ytterligere utfylling av Bestumkilen (ref. våre uttalelser om Områderegulering Skøyen).

• Det blir ytterligere beslag av vårt felles gode – strandsonen – til nærings- og boligutbygging.

• Det vil bli økt trafikk og (fremmed)parkering i utpekt område, samt i tilstøtende områder.

• Det blir økt støy og dårligere luft i området, samt at vannkvaliteten i Bestumkilen vil forringes.

• Det vil bli mer skyggelegging av nærmiljø pga. høy/tett bebyggelse.

• Et redusert artsmangfold – småvillahager gjøres om til drabantby-betong.

• Mulige friområder (f.eks. Maxbo-tomten) bør gjøres om til grøntarealer – ikke bolig/næring.

• At de inngåtte avtalene om grunneierbidrag styrer reguleringsplanen og ikke de som bor der i dag.

• At grunneieravtalen ikke kommer på høring/blir offentlig.

• Våre medlemmer opplever at PBE ikke tar medvirkning og medbestemmelse på alvor slik loven krever – for mange synes planen allerede å være vedtatt.

Følg Akersposten på Facebook