For Skøyen og hovedstaden legges det nok en gang opp til en utstrakt fortetting, med monsterblokker. Strandlinjen og nærheten til havet vil forsvinne. En trist utvikling, siden Skøyen har den siste strandlinjen i Oslo. Arealet for næringsbygg er sterkt utvidet. Det legges opp til kontorer som «gir» 25 000 «nye» arbeidsplasser, på et areal som tilsvarer 702 437 m2. Det planlegges 6500 nye leiligheter, i et areal på 480 699 m2. Med en befolkningstetthet (bosatte per km.) på 16 300. Maks 35 prosent av leilighetene på Skøyen skal være på fra 35 - 50 m2 BRA.

Den nye område-utnyttelsen for Skøyen blir på 150 %. Det tillates høyhus på inntil 60 m (16 etasjer), Dette vil nødvendigvis påvirke solforholdene, både for de som skal bo i blokkene og for områdene rundt. Høye blokker påvirker også vindforholdene.

Nye landområder på 19 dekar. For å få mer ut av Skøyen området skal Bestumkilen utfylles, slik at det blir 19 dekar med nye landområder, i den fra før smale Bestumkilen. Om årsaken til dette skriver PBE: «Dette gir arealer til å etablere en bygningsrekke som kan skjerme Sjølyst fra vegtrafikkstøy». Et annet sted står det at 20 dekar skal bli nye landområder i Bestumkilen. Her brukes ulike tall for hvor mye som skal utfylles.

Det legges opp til at «Områderegulering for Skøyen» kan bli politisk vedtatt uten at det er funnet erstatnings-plasser for båtopplaget. For flyttingen av båtopplaget på Skøyen blir det vist til en gammel «Konseptvalgutredning (KVU) i regi av Bymiljøetaten, som allerede i 2019 viste seg ikke å være gjennomførbar. Den er heller ikke blitt fulgt opp av Bymiljøetaten. I tillegg viser PBE til at det er gjennomført en «enkel kartlegging av de tekniske utfordringene ved å etablere en utfylling eller kunstig øy på Sollerud». Rent teknisk gjennomførbart, men politisk sett virker det urealistisk å få gjennom et vedtak om å bygge en kunstig øy utenfor Lysaker.

Et politisk vedtak uten erstatnings-plasser? Dermed legger områdereguleringen opp til at politikerne ikke skal holde sine tidligere løfter. Og se bort fra et enstemmige vedtak i Bystyret, om å fremskaffe erstatnings-plasser, - før det blir gjort bindende politiske vedtak om en omregulering, som forutsetter en avvikling av båtopplaget. De 2200 båt-opplagsplasser på Skøyen kan dermed risikere bare å bli «bortvist», - uten at det er funnet alternativer. Hvordan er det mulig? Hvis Bystyret vedtar områdereguleringen vil konsekvensen bli at store deler av fritidsbåtene bortvises fra Indre Oslo-fjord. For hovedstaten er båtlivet en viktig miljøfaktor, som skaper trivsel og gir livsglede. I mange byer blir nå blokker revet for nettopp å åpne byene mot havet. Det er strandlinjen, nærheten til havet, gjerne med et pulserende små-båt liv, som skaper god byutvikling.

Båtplasser erstattes av monster-blokker. Det store spørsmålet blir om trivselen til hovedstadens innbyggere blir bedre av at båt-plasser blir erstattet av monster blokker. Vi er mange som ikke tror det. Dessverre blir ikke bevaring av strandlinjen og behovet for åpninger til havet, tatt nok hensyn til i dette dokumentet fra PBE.

PBE skriver: "Vi mener derfor at det ikke er behov for en så stor park i Bestumkilen som det er foreslått i Folkeparken." PBE avviser konseptskissen fra Bydel Ullern og Skøyen Miljøforum om en folkepark i Bestumkilen. Det blir ikke vektlagt av PBE at Oslo mangler tilbud for idrett og rekreasjon ved sjøen.

Et gjennomarbeidet planforslag fra alle båtforeningene, om å bygge en Maritim Folkepark, blir ikke engang drøftet av PBE. I planforslaget inngår å bygge et lokk over dagens opplagsplass med båtplasser under lokket. Dette burde ha vært en del av de alternativene som politikerne fikk seg forelagt til politisk behandling.

Er salget av tomter det viktigste for kommunen? For PBE og for noen politikere (?) er tydeligvis det viktigste, som PBE påpeker: "Tomteverdien og infrastrukturbidrag vil totalt gi en god nettoverdi for kommunen (kommunal tomt).". De samfunnsøkonomiske verdiene er ikke vurdert av PBE. Her legges det opp til at hovedstaden sin siste strandlinje selges for "sølvpenger".

PBE skriver: "Fjorden og sjøkanten er et knapphetsgode som det er viktig å ivareta. Vi mener å utvikle Sjølyst som foreslått i OR Skøyen (Områdereguleringen) gir størst gevinst for flest mulig. Foreslåtte utfylling muliggjør en bymessig utvikling av arealet sør for E18 med et bredt og publikumsrettet tilbud i tillegg til boliger. OR Skøyen viser flere funksjoner, høyere utnyttelse og er mer økonomisk. Vi anbefaler derfor en utvikling av Sjølyst som vist i OR Skøyen."

Som en del av den «bærekraftige» utviklingen skal alle parkeringshus på Skøyen rives. Bilene skal bort fra Skøyen. PBE skriver: «Parkeringsdekningen på Skøyen skal være lav for å sikre at de fleste reisene gjøres uten bil.»...«Det skal ikke være gateparkering.» (side 157)

Offentlige kommunal vei blir tatt. Den reviderte områdereguleringen legger opp til å ta bort en viktig offentlig kjørevei. En av de eldste veiene i Oslo som gir adkomst til et stort boligområde.

Om «Atkomst til Tingstuveien» skriver PBE: (side 91):

«I planarbeidet er det sett på muligheten for å regulere en kjørbar atkomst til boligene i Tingstuveien fra Hoffsveien. I dag går det en smal bro (3,5 meter bred) over jernbanen, og broen er regulert til offentlig gangvei. Dagens vei og bro tilfredsstiller ikke kommunale krav til gateutforming av offentlig vei."

"Dersom dette skal være en atkomstgate, kreves en ny bro og gate. Bane NOR er restriktive med nye tiltak over jernbanen. Dersom det skal bygges en ny bro, må jernbanen stenges for trafikk i byggeperioden. Dette kan løses i en periode det uansett er stengt for togtrafikk. Det er et mål ikke å føre mer biltrafikk enn nødvendig til det sentrale Skøyen. Dette taler imot å regulere broen til kjørevei for privatbiler. PBE anbefaler atkomst fra vest, og at Tingstuveien over jernbanebroa reguleres til gang- og sykkelvei. Ambulanse og politi skal kunne benytte gang- og sykkelbroa videre som i dag. Brannbil og andre større utrykningskjøretøy skal benytte atkomst fra Bestumveien, som i dagens situasjon.»

Merk at det er direkte feil informasjon når PBE hevder at jernbanen må stenges for togtrafikk for byggingen av en ny bru. Årsaken er at avstanden (broens lengde) er så kort at det lages ferdige bro-elementer, som enkelt heises på plass i løpet av en natt. Dette gjøres i alle andre land. Det at det blir gitt misvisende/feil informasjon bidrar til å svekke tilliten til PBE sitt arbeid.

Les også: Ny kamp om den samme veien

Størst mulig profitt for utbyggerne. Vi får bare håpe at våre politikere ikke lar seg styre for mye av utbyggerne, som ønsker å få mest mulig profitt ut av Skøyen utbyggingen. Gjennom hele planprosessen har det kommet mange kritiske innspill til den medvirkningsprosessen som PBE har gjennomført. Kommunerevisjonen har i en omfattende rapport kritisert PBE, og påpekt at etaten ikke har fulgt lovens krav til medvirkning. Dette bør ikke politikerne glemme, når saken skal behandles i Bystyret. Byrådet bør sende den reviderte utgaven av «Områderegulering for Skøyen» tilbake til PBE. Her trenges det flere alternativer med en lavere fortetnings-grad og erstatnings-plasser for fritidsbåtene. Dessuten må ikke hovedstaden sin siste strandlinje stenges med blokker. Bestumkilen er for liten til en utfylling, som gir nye landområder på hele 19/20 dekar.

Du finner dokumentet her

Se også et vedlegg med illustrasjoner

Arild Vollan