Mustad Eiendoms planer for Lilleakerbyen vil i første halvdel av 2023 havne på Oslo-politikernes bord. Det bør være store bord. Planforslaget er på 3000 sider. Rett før jul i fjor gjorde Mustad de siste revideringer av et arbeid som har pågått i 4-5 år. Nå skal det endelige og avgjørende slaget stå.

Blir det noe av Lilleakerbyen? Blir det noe av planene om en total transformasjon av Lilleaker? En nøkkel i dette er CC Vest.

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune er nemlig veldig klare på dette punkt i Mustads plan: Fremtidens handelssentrum (les CC Vest) kan ikke være bilbasert.

Nå har PBE også fått begeistret støtte fra «Rådet for byarkitektur». Dette er et rådgivende organ for PBE – dog uten beslutningsmyndighet. Etter hva vi er kjent med, er det slik at PBE gjerne bruker Rådet for å støtte opp om sine synspunkter. Det er vel da en selvsagt forutsetting at man er enige. Og enigheten gjennomsyrer hele Rådets innstilling.

Her heter det: «Rådet for byarkitektur støtter PBEs vurdering. Den nye Lilleakerbyen bør bli kollektivnær, gangbasert, opplevelsesrik og tett, med både gode byrom og plass for den verdifulle naturen i området. Men planforslaget er etter vår oppfatning i for stor grad basert på grep tilpasset et bilbasert kjøpesenter. Dette peker ikke i riktig retning og bidrar ikke til nullutslippsmålene byen jobber mot. Rådet anbefaler derfor ikke planforslaget.»

Samtidig kan man lese i Mustads plandokument:

«Å redusere parkeringsplasser i tilknytning til kjøpesenteret fra rundt 1150 i dag til cirka 300 er uforenlig med realisering av prosjektet.»

I siste revidering, etter innsigelse fra Statsforvalteren, har imidlertid Mustad sagt seg villig til å redusere det totale antall parkeringsplasser i Lilleakerbyen fra dagens 2910 til 2520. Gitt den store veksten som ligger inne i dette prosjektet, betyr dette en betydelig redusering av parkeringsplasser. Dette vil først og fremst ramme dem som vil ha sin arbeidsplass i Lilleakerbyen. Statsforvalteren sier seg fornøyd med Mustads svar, og både denne og andre innsigelser er trukket tilbake.

Mustad vil samtidig tilby 7000 sykkeloppstillingsplasser – en økning på 6500 fra i dag. Halvparten skal sågar få tak over seg. Dessuten skal kollektivtilbudet bli bedre. Å gi plass til 7000 sykler er jo svært raust, men om behovet ligger på dette nivået – selv med generelt bedre forhold for syklistene i fremtiden, er vel tvilsomt.

Folk flest er da også klare på én ting: Det er nettopp tilgjengeligheten som er et av fortrinnene senteret har. Det er en viktig grunn til at folk finner CC Vest så attraktivt. Det er alltid en parkeringsplass.

Fjerner man dette fortrinnet, er det all grunn til å anta at senteret kan miste kunder. Da vil mange i stedet kanskje heller sette kursen til for eksempel Fornebu S eller Sandvika Storsenter – spesielt på travle dager og fredag/lørdag, for ikke å snakke om i julestria.

Det vet selvsagt Mustad. Selv om handlevaner kan endre seg i fremtiden, så vil høyst sannsynlig folk stadig også være folk med en travel hverdag i dårlig vær, kulde og glatte veier – og tunge handleposer.

For PBE og Byrådet flagges det en motstand mot kjøpesentre. Begrunnelsen for det er økt trafikk. Men er det nødvendigvis slik? Ja, hvis man forutsetter at folk sykler eller tar bussen for å gjøre sine innkjøp. Men som nevnt er ikke dette virkeligheten. Og vil neppe heller bli det i nærmeste fremtid. Uten et senter blir det jo heller at man kjører MER. Som vi gjorde det i Ullern før 1989 og CC Vest. Da tok man bilen til Vinmonopolet (Østerås eller Briskeby), til apoteket (Majorstuen), til ferskvaredisken (Høvik, eller CC ved Colosseum) og så videre. I dag vil man vel heller kjøre til Fornebu eller Sandvika og parkere på kjøpesentrene her. Selv det betyr MER kjøring for mange.

I sitt planforslag ligger inne at CC Vest som vi kjenner det i dag, skal rives. Det skal gjenoppstå mer i form av et handelstrøk lokalisert i en «sentrumstreng» fra Lilleaker i nord til ned mot Lysaker knutepunkt.

Det er altså snakk om et mer åpent handelssenter enn et innelukket kjøpesenter. Mustad mener dette er en riktig modell for fremtiden. For folk flest og trofaste kunder på CC Vest er nok dette noe krevende å forstå. Her gjelder selvsagt «man vet hva man har, men ikke hva man får». Derfor er det også en utbredt oppfatning hos CC Vests kunder at man vil beholde CC Vest som det er i dag. «Vi er glad i CC Vest», hører man både titt og ofte. Så ble da også senteret kåret til Norges beste nylig.

Samtidig er det et faktum at CC Vest aldri ble bygget som og for et kjøpesenter. Bygget i Lilleakerveien, som sto ferdig i 1967, ble oppført som en produksjonshall for skruer og spiker. I 1989 ble det tatt i bruk som kjøpesenter med 21 butikker og 500 parkeringsplasser.

Etter syv ombygginger er det nå 90 butikker og 1150 parkeringsplasser, og omsetningen bikket i 2022 2,8 milliarder kroner. Senteret er en gedigen suksess, og uten tvil selve gullkalven i Mustads Eiendoms imperium på Lilleaker og Lysaker.

Mustad Eiendom har en visjonær og fremoverlent sjef i Olav Line. Han er overbevist om at det ligger et stort potensiale i å utvikle Lilleaker og gjøre stedet om til et bymessig område med «blandet bebyggelse og formål, et finmasket gatenett, torg, møteplasser og parker. Lysakerelven med tilliggende områder sikres som grønnstruktur, som det heter i visjonen for transformasjonen av Lilleaker.

Men kan Mustad være villig til å ofre gullkalven CC Vest? Det er de ikke. Hvis politikerne forlanger enda færre parkeringsplasser, som da åpenbart vil ramme fremtidens CC Vest hardt, så blir det ikke noe av Lilleakerbyen. I så fall et hardt slag for Olav Line & Co., som har nedlagt enormt mye arbeid og penger i prosjekteringen. Der i gården mener man bestemt at fremtidens kunder og deres behov og livsstil vil være annerledes enn dagens. Et introvert og lukket senter som CC Vest vil på sikt ikke være attraktivt.

Så er jo spørsmålet om Mustads planlagte redusering av parkeringsplasser er godt nok for politikerne i Oslo.

Handel er bare en del av Lilleakerbyen. Planene til Mustad er omfattende, og inneholder blant annet 1350 nye leiligheter i tillegg til kontorer, kulturtilbud, skole og barnehage med mer. For å få plass til alt må det nødvendigvis bygges høyt og tett – og ned i bakken. Hvor høyt er uklart – men i Mustads planer er 42 meter (12 etasjer) maks høyde. Nå har samtidig PBE varslet at det åpnes for høyhus på 70 meter enkelte steder i Oslo, blant annet her på Lysaker/Lilleaker.

Hva mener så folk på Lilleaker om planene? Skal man legge uttalelser fra nabogrupper, sameiegrupper og enkeltpersoner til grunn, så er de overveiende negative. Den største gruppen kalt «Nabofellesskap» samlet nesten 400 underskrifter. Her finner vi uttrykk som «skremmende», «vanvittig dokumentmengde», «mister sol», «mastodontisk, skyggefull ny by», «ødelegger Lilleaker» og å videre.

Det må legges til at mange også har sans for en «modernisering av Lilleaker,» men at man er skeptisk til omfanget. Mustad på sin side hevder at protestene er beheftet med mange faktafeil. Disse påpekes i tilsvar.

På saksinnsyn hos PBE kan man lese mer om dette – og alt annet som gjelder Lilleakerbyen. Men sett av god tid. Det er mye å lese!

Her finner du saken på saksinnsyn

Nå er det altså over til politikerne.

I Oslo er dette en sammensatt flokk. Mange av dem er preget av et sterkt miljøengasjement, og da liker man ikke bil og kjøpesentre. Samtidig er det ønskelig med flere boliger ved kollektiv-knutepunkt (Lysaker) og Fornebubanen trenger sårt et bedre trafikkgrunnlag enn i dag. Og samme bane trenger finansiell bistand. Grunneierbidrag er viktig i så måte, men Mustad bidrar vel neppe hvis de samme politikerne vender tommelen ned for et kjøpesenter med plass til en god del bilparkering.

Hvor dette ender? Det er det altså politikerne som om noen få måneder skal gi svar på. Hvis de da ikke har gått seg bort i den dokumenthaugen som inneholder svar på de krav som deres egne fagetater har forlangt.

Les også

I 20 år har Heidi drevet en oase av en kafé ved en travel parkeringsplass på Lilleaker