Nylig la Plan- og bygningsetaten (PBE) frem forslag for områderegulering av Skøyen. Dessverre har forslaget så store svakheter at det ikke kan bli politisk behandlet. Som et overordnet dokument så må alle trafikantgrupper hensyntas og gode løsninger for forventet fremtidig behov være utredet. Det er det altså ikke.

Bilen må med

Det fremlagte forslaget legger til grunn at privat biltrafikk og parkeringsmuligheter på et av Oslos viktigste knutepunkt bare skal "termineres" uten å vurdere hvilke konsekvenser dette får. PBE later som om biltrafikken bare kan trylles bort uten videre.

Privatbilen vil fortsette å eksistere både på Skøyen og i resten av Oslo uavhengig av hvor lite planmyndighetene liker det. Bilen er en nødvendighet, også på Skøyen, for å dekke folks transportbehov.

Å bare forutsette at bilen kan «trylles bort» er derfor helt urealistisk. Når det i tillegg planlegges 5000 nye boliger, må det tvert imot tas høyde for at mange av disse trenger bil. Skal alle innbyggere inkluderes, må det legges til rette også for dem som ikke kan sykle eller ta kollektivtransport. Skal dette fungere, må det legges til rette for at transportløsningene blir effektive også for privatbilen. Da er det ikke plass til noen "miljøgate" av E18 eller "bilfri Skøyen by".

Slikt er ønsketenkning som bare vil komplisere folks hverdag. For de som er avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå opp, er det ren trakassering.

Ødeleggelse av båtlivet

Fjorden er viktig for Oslo og folket som bor her. For mange nytes fjorden best i egen båt. Båtlivet gir glede og livskvalitet.

Skøyen er svært viktig for båtlivet med mange båtplasser og vinteropplag. Dette tar ikke planforslaget hensyn til i det hele tatt. Nei - alt skal bort.

Båtfolket som trafikantgruppe/interessentgruppe er ikke hensyntatt eller prioritert. Konsekvensutredningen for eksisterende havn og opplag har ikke engang lagt riktige talltil grunn. Ingen alternativer er utredet. Her skal visst bare båtlivet ødelegges uten hverken å lytte eller utrede konsekvenser. Båtforeningene er ikke tatt med på råd i prosessen de siste årene.

Kanskje vil mange ta med seg båtene sine til nabokommunene, med økt press der og mer biltrafikk som konsekvens. Er det ønskelig?

Djevelen i detaljene

At hele Skøyen/Maritim og ut til Vækerø er prioritert i en ekspanderende byutvikling og som knutepunkt for kollektivt, er forståelig og neppe ønskelig å utfordre. Det blir en stor utbygging uansett for dette området. Hvorfor skal da store interessentgrupper ikke høres, men utelates fra planleggingen?

Forslaget overlater til fremtidige detaljplaner å tilpasse bygninger og kollektivpunkter i området opp mot Skøyen stasjon og Hoff/Tingstu. Hva som kan bygges er i stor grad avhengig av hvordan tunneler og trikkeskinner blir endelig plassert, samt bygningshøyde. Risikoen for å "sperre mot fjorden" er reell.

Folkets Parti er i denne saken bekymret både for folks mulighet til å bruke bil og båtmiljøet på Maritim/Bestumkilen. 1600 innspill i prosessen viser engasjement fra beboere.

Båtforeningene har gjennom KNBF varslet søksmål mot kommunen. De frykter å bli skjøvet ut fra sitt maritime miljø uten at noe forpliktende fornuftig alternativ er foreslått. Det er ikke mulig å legge et båtmiljø til Sørkedalen heller.

Vi mener at en må hensynta både privatbilen og båtfolket. Oslo skal være en inkluderende by også for folk med bil og båt. Det foreliggende forslaget til områdeplan må derfor sendes tilbake til PBE. Det må utredes bedre, og nytt forslag må ta hensyn til alle bruker- og interessentgrupper.

Må forene ulike hensyn på en god måte

Hovedproblemet med planforslaget fra PBE er at det fremstår mest som et ideologisk manifest. Helheten og tilpasning av ulike interesser og hensyn glimrer med sitt fravær. Vi savner innspill fra strategi/areal plan 2030 (Oslo Smart trygg og grønn) som er lite hensyntatt i reguleringsforslaget.

Plan for utbygging av boliger langs Bygdøy-grensen er heller ikke vurdert. Det er der "indrefileten" for boliger i kveldssolen ligger. Kan boligene spres mer og utover dit, vil "blokkering" mellom Skøyen stasjon, E18 og fjorden lettere unngås.

Tilgang til strandsonen kan også bli bedre. Folkets Parti ønsker å utvikle for allmennheten en «havnesti» /turveien på strekningen ut til Killingen/Ulabrand og videre langs strandsonen på Bygdøy.

Det må ikke minst fortsatt sikres gode løsninger både for bilistene og båtfolket. En plan som ikke evner å forene disse hensynene er helt uakseptabel, og vil ende med et mageplask for byrådet.