Bud­sjett­lek­ka­sjen kom­mer bare ti­mer før for­sla­get til re­vi­dert stats­bud­sjett leg­ges frem.

Svein Harberg (H) og In­ge­bjørg Godskesen (Frp) me­ner de eks­tra pen­ge­ne er et ty­de­lig sig­nal om økt sats­ing på sam­ferd­sel.

– Ve­ie­ne styr­kes og dyr bom­pen­ge­fi­nan­si­er­ing re­du­se­res. Det­te kom­mer hele det nors­ke folk til gode. Folk vil mer­ke at den nye re­gjer­in­gen le­ve­rer, sier de to sam­stemt i en pres­se­mel­ding.

I til­legg til de 7,5 mil­li­o­ner kro­ne­ne eks­tra, s om de­res re­gjer­ing har lagt oppå det som opp­rin­ne­lig ble fo­re­slått i stats­bud­sjet­tet, vil de gjen­inn­fø­re rentekompensasjosordning for fyl­ke­ne.

Det be­tyr at fyl­ket kan låne opp til 52 mil­li­o­ner ren­te­fritt av staten, til vei­in­ves­te­rin­ger.

I til­legg styr­kes sats­in­gen på riks­vei­net­tet med nes­ten 900 mil­li­o­ner kro­ner, for­delt på uli­ke pro­sjek­ter, og 400 mil­li­o­ner til øk­ning i drift og ved­li­ke­hold på lands­plan. Hvor mye av det­te som til­fø­res Aust-Agder, er usik­kert før revi­dert stats­bud­sjett leg­ges frem.