I hvilken grad det er behov for parkering i nye byggeprosjekter, er et betent spørsmål som nå skal avgjøres i bystyret. På den ene siden ønsker enkelte partier å bruke reduksjon i parkering som et verktøy for å redusere biltrafikk, mens andre mener gode parkeringsløsninger er bra for nærmiljøet og folk flest.

Forslaget til ny parkeringsnorm vil bli behandlet i bystyret i februar. Heldigvis er den delen som omhandler parkering innenfor arealene dekket av småhusplanen, satt på vent slik at de to kan bli behandlet sammen.

Den gjeldende normen stiller minimumskrav til antall parkeringsplasser, mens det nye forslaget fjerner slike krav og introduserer kun en maksimumsnorm. Oslo Høyre mener at det må være en minimumsnorm som sikrer at det bygges nok parkeringsplasser til at det ikke blir et parkeringsproblem i nabolagene.

Byen er delt i tre deler; sentrum, tett by og åpen by.

Det er spesielt 3 problemstillinger som er relevante i Vestre Aker og Ullern

Bolig i åpen by

Den gjeldende normen setter et minimumskrav til parkering, mens byrådets forslag til ny norm fjerner minimumskravet og introduserer en maksimumsgrense. Dette mener vi er svært problematisk, og det er vi ikke alene om. Bydelene utenfor sentrum, etater og politiet har alle uttalt seg negativt til forslaget fordi det vil føre til økt gateparkering i småhusområdene. Gatene i småhusområdene er ofte trange, derfor er gateparkering et problem for trafikksikkerhet, snørydding og fremkommelighet. En minimumsnorm vil sikre at det opparbeides parkering på utbyggers tomt.

Næring i åpen by

Begrepet nærhetsbyen eller 15-minuttersbyen er det stor politisk enighet om, altså at tjenester og aktiviteter skal være innenfor kort gå eller sykkeldistanse. Det betyr likevel ikke at flertallet vil til en hver tid kunne gå eller sykle når de skal gjøre sine ærender eller oppsøke aktiviteter. Derfor er det viktig at alle butikker og tjenestesteder har god nok parkeringsdekning, for leverandører, tjenesteytere, funksjonshemmede, men også regulære kunder.

Institusjoner

Det er behov for god parkeringsdekning for de fleste institusjoner. Idrettsanlegg tiltrekker seg varierende antall besøkende i konsentrerte tidsperioder, og da snakker jeg ikke om store idrettsarrangementer, men barn og unges daglige aktiviteter. Det vil være behov for å kjøre bil for å ta med utøvere og utstyr. Omsorgsinstitusjoner og skoler trenger plass til besøkende og ansatte. Vi skal ikke bruke restriksjoner på disse institusjonene som et middel for å redusere bilbruk.

Oslo Høyre ønsker fortsatt minimumsnormer, vektlegge næringslivet og anerkjenne spesielle gruppers behov. I større enkeltprosjekter og områdereguleringer bør vi se bort fra veiledende norm og tilpasse parkeringskapasiteten etter stedets særegne behov.