OSLO VEST/ULLERN: – Jeg er redd for at reguleringsvedtaket for Silurveien 8 er første skritt på veien, hvor det nye byrådet og flertallet i bystyret vil bygge ned de grønne åsene i Oslo vest. Under valgkampen har Arbeiderpartiet heller ikke lagt skjul på hva slags utbygging de ønsker, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Pedersen har siden vedtaket blitt fast medlem av byutviklingskomiteen i rådhuset.

Fra fire til åtte etasjer

I Silurveien 8 har bystyret vedtatt utbyggers planer om å rive den fire etasjers lavblokken og erstatte denne med en ny 8-etasjers blokk med 69 leiligheter. Dette har skapt proteststorm i nabolaget.

– Som du ser er det lavblokker på fire til fem etasjer i området rundt. I bydelsutvalget gikk vi i vår uttalelse inn for fem etasjer som maksimal byggehøyde. Plan- og bygningsetaten (PBE) utarbeidet et eget alternativ med 7 etasjer med avtrapping. Flertallet i byutviklingskomiteen med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Frp gikk i stedet inn for utbyggers maksimumsalternativ med 8 etasjer, stikk i strid med fagetatenes anbefaling, sier leder av bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité, Roger Mollan-Olafsen.

– Det hender en sjelden gang at man ikke følger fagetatenes råd, men da foreligger det i hvert fall en begrunnelse. Det gjør det ikke her, sier Pedersen.

I tillegg til Plan- og bygningsetaten gikk Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten inn for et alternativ som i mindre grad berørte det biologiske mangfoldet og landskapets lesbarhet. PBEs vektlegger også at deres alternativ i mindre grad skyggelegger uteområdene i nabolaget, hvor spesielt barnehagen ved siden av blir rammet. Det avgåtte byrådet gikk inn for PBEs alternativ 2 da det fremmet saken.

I byutviklingskomiteens merknad står det at komiteen slutter seg til det forrige byrådets bemerkning, at det er velegnet til ny bebyggelse med en noe høyere utnyttelse enn eksisterende situasjon.

– Poenget er at det forrige byrådet gikk inn for PBEs alternativ. Når komiteen går inn for dobling av antall etasjer og mer enn dobling av bruksarealet, er det ikke lenger snakk om en «noe høyere utnyttelse». I forhold til for eksempel PBEs alternativ er det snakk om 1300 m2 ekstra og totalt 7600 m2 BRA. Med den kvadratmeterprisen som er i våre bydeler, vet man hva det betyr for utbygger, sier Pedersen.

Ikke Kollektivknutepunkt

I merknaden peker komiteens flertall også på at den sentrale beliggenheten ved kollektivknutepunkter taler til prosjektets fordel.

– Dette er ikke riktig. Kollektivknutepunktene Skøyen eller Lysaker ligger jo langt unna. Føringer for utbygging rundt kollektivknutepunkter er noe helt annet enn det som gjelder for området rundt Silurveien. Selv Åsjordet stasjon, et område som er tenkt skal tåle bymessig utvikling, altså ikke knutepunkt, ligger langt utenfor dette byggeområdet. Naturligvis kan man gå hele Silurveien opp til Ullernåsen stasjon, men det har ingenting med et kollektivknutepunkt å gjøre, sier Mollan-Olafsen.

– Helt ut av det blå

Politikerne stiller seg også helt uforstående til at parkeringsnormen for indre by skal gjelde i forbindelse med utbyggingen, i stedet for gjeldende parkeringsnorm for ytre by. Det betyr at det blir opparbeidet færre parkeringsplasser.

– Det kom også helt ut av det blå. Et benkeforslag som ble vedtatt uten noen form for begrunnelse. Hva er grunnen til at utbygger skal slippe parkeringsnormen for ytre by? Silurveien er en veldig smal gate hvor to biler ikke kan passere hverandre og fra før med få parkeringsmuligheter i gaten. Jeg stusser over at byutviklingskomiteen retter seg etter uybyggers ønsker, uten å ta seg bry med befaring i området, sier, Mollan-Olafsen.

Feil premisser

Pedersen understreker også at en befaring i området hadde sagt noe om konsekvensene og tilpassing til øvrig bebyggelse.

– Som sagt, jeg frykter at dette bare er første tegn på hva kan vente av utbygging og fortetting i våre områder fra det nye flertallet i rådhuset. Skal byen styres med innfallsmetoden og derigjennom miste de lange linjene for byutvikling?

– Reguleringssaken er nå til behandling hos Fylkesmannen. Jeg er spent på hva Fylkesmannen sier når de ser at det er lagt feil premisser til grunn for behandlingen, sier Mollan-Olafsen.

Under bystyrebehandlingen sluttet SV og Rødt seg til Ap, FrP og MDG og dannet flertall for vedtaket.