MAKRELLBEKKEN: - God fremdrift med arbeider og masseuttak i tunneler og fjellhaller under Husebyskogen gjør at vi kan fremskynde arbeider med neste fase for riggområdet i Husebybakken Skipark. I overkant av to tredeler av massene der vannbehandlingsanlegget skal ligge er transportert ut og vi har hatt gjennomslag med tunnelen som går opp under Husebyskogen. Dette er milepæler Vann- og avløpsetaten håper kan bidra til å motivere våre naboer som en del av veien videre mot ferdigstillelse innen fristen i 2028, sier Kristian Bjelland, kommunikasjonsrådgiver og bydelskoordinator Ullern.

30 kilometer

Han mener at medvirkningsprosessen med nabolaget har gitt resultater.

- I tillegg til sikringen av skoleveien mot Smestadkrysset, er det 30 kilometer i timen på hele strekningen fra krysset til miljøstasjonen. Vi har nå satt opp et digitalt fartsanvisningsskilt som viser bilenes hastighet inn i området. Dette tror vi vil ha positiv virkning for alle som ferdes her, sier Bjelland.


Støyskjerm

På anleggsveien opp til riggområdet bygges det en midlertidig støyskjerm langs veien, som skal redusere støyen fra transport til og fra området.

- Vi er godt i gang med fundamenteringsarbeid til støyskjermen, planen er at den skal være ferdig montert i slutten av oktober. Noe støy fra arbeidene med bygging av støyskjerm og portal må påregnes. Vi håper naboene våre ser at dette er arbeid med avbøtende tiltak som kommer de til gode når vi er ferdig. Støyskjermen vil gi god støydemping fra tungtrafikken inn og ut av riggområdet. Den vil senere bli fjernet når arbeidet med vannbehandlingsanlegget er ferdig, sier Bjelland.

- Hvorfor ble det ikke i stedet bygget en miljøkulvert/miljøtunnel som var et ønske fra nabolaget?

- Det var på bakgrunn av en totalvurdering, hvor blant annet Bymiljøetaten mente at det ville være et for stort inngrep i verneverdig natur, samt at effekten av en slik tunnel ville være begrenset.

Tunnelportal

Han viser også til at arbeidene for å bygge tunnelportal i Husebybakken skipark er i gang.

- Det vil fortsatt være transport gjennom skiparken i forbindelse med betongarbeider og tekniske installasjoner fremover, men i mindre grad enn ved uttak av masser fra tunnelen opp til Huseby. En av fordelene ved å bygge portalen nå er at vi har flyttet den store friskluftsvifta inn i tunnelen. Når portalen er ferdig kan vi også tilbakeføre området rundt portalen med tilhørende grøntareal som blir beplantet til våren når frosten er borte.

Følg Akersposten på Facebook