MÆRRADALEN: I forbindelse med sterke reaksjoner mot utbyggers byggealternativ og byrådets innstilling til dette alternativet, stiller Akersposten flere spørsmål vi mener er relevante i den sammenheng. Debatten etter Akersposten artikkel "Høyblokker langs Mærradalen" har vært frisk på vår Facebook-side. Det kom ett svar fra byråden, som kommer nederst i saken.

Dette sendte vi byråd Hanna E. Marcussen (MDG):

"Det er to alternativer i reguleringssaken, utbyggers alternativ 1 og Plan- og bygningsetatens alternativ 2. I byrådets konklusjon, hvor byrådet går inn for alternativ 1, er det ingen vurdering av PBEs begrunnelse for å redusere bygningsmassen. Som fagetat har PBE i sin begrunnelse følgende elementer, oppsummert i artikkel i akersposten.no 10. mai i år:

"PBE sier i sin begrunnelse at dette ikke er et utviklingsområde i ny kommuneplan og at ny bebyggelse må tilpasses området.

Dette er ikke et knutepunkt eller stasjonsnært område, påpeker PBE.

Området trenger lavere bebyggelse og utforming som i større grad medvirker til nedskalering og oppbryting av bebyggelse.

Etaten sier videre at det krever spesielle hensyn når det grenser inntil et viktig natur- og landskapsområde. Det må tas hensyn til fjernvirkningen og Mærradalen."

– Er byråden enig eller uenig med sin fagetat i at dette er viktige elementer i vurderingen av planforslagets byggehøyder?

Svar: Intet svar

I tråd med partiprogrammet?

Akersposten spør videre:
Akersposten kan ikke se at byrådet gjør egne vurderinger i saken, annet enn at man i konklusjonen sier at "det gir i underkant av 400 nye boliger til byens raskt voksende befolkning". Hadde man gått for PBEs alternativ kunne man byttet ut "i underkant av 400" med 310 nye boliger, uten å forandre et ord i teksten i konklusjonen. Akerspostens poeng er at PBEs innvendinger til omfang/byggehøyder ikke er med i vurderingen. I andre tidligere, større byggesaker gir byrådet en begrunnelse i sin innstilling i de tilfeller etatens vurderinger ikke blir lagt til grunn.

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker og hele nabolaget har protestert mot byggehøydene. I MDGs partiprogram for Oslo står det blant annet "Fortetting kan og må skje på innbyggernes premisser." Det står også: "Det må være et hovedprinsipp at lokalbefolkning ikke kun skal orienteres om utvikling, men være med å forme den" Det står også at MDG vil styrke bydelenes involvering i planprosesser.

– I hvilken grad som byråd fra MDG føler du at denne fortettingssaken skjer på innbyggernes premisser, og i hvilken grad har lokalbefolkningen vært med å forme den?

Svar: Intet svar

Bydelen involvert?

– I hvilken grad har bydelen vært involvert i denne planprosessen, annet enn de vanlige høringsuttalelsene?

Svar: Intet svar

Blir bydelsutvalget hørt?

Akersposten spør videre:
I den forbindelse har bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker, enstemmig, protestert mot utbyggers forslag fra første stund, med likelydende begrunnelse som PBE. Det startet med første høring hvor utbygger varslet cirka 350 boliger og et bruksareal på mellom 30.000-35.000 m2. I andre høringsrunde skriver BU: "Forrige gang ønsket byggherren 350 boliger og et bruksareal på 30.000 til 35.000 m2 over terreng. Nå er tilsvarende økt til 410-420 boliger og bruksareal på 36.300 m2. Vi finner dette helt uakseptabelt, og det viser sjelden arroganse i forhold til høringsuttalelsene."

Nå går byrådet inn for utbyggers "reduserte" forslag på 35.000 m2. Til dette uttaler BU-leder Lars Asbjørn Hanssen blant annet: "Utbygger har redusert boligmassen noe fra opprinnelig planforslag og har vel oppnådd akkurat det det de ønsker. Ta kraftig i fra første stund og reduser til det som er et realistisk håp om å få gjennomslag for."

– Kan du forstå at bydelsutvalget som representant for bydelens befolkning, reagerer på at de i liten grad blir hørt når byrådet ikke gir tilbakemelding/vurdering av de innsigelser som utvalget har tll planforslaget – annet enn at det er flott at det blir 390 boliger i stedet for 310?


Svar fra byråd Hanna E. Marcussen:

– Byens befolkning vokser raskt, og Oslo trenger nye boliger. Dette prosjektet ligger 1 km fra Røa sentrum med t-banestasjon og vil gi cirka 390 nye boliger. Området vil få et tiltrengt løft fra å være et lukket og asfaltert næringsområde til å bli et boligområde som åpner opp grønne uteområder mellom blokkene, sier byråden og fortsetter:

– Mærradalen vil også bli mer tilgjengelig for allmennheten, fordi gangstier fra Aslakveien og ned til Mærradalen vil bli tilgjengelig for alle. I tillegg vil det bli bedre vilkår for de myke trafikantene ved at det opparbeides et 3 meter bredt fortau langs Aslakveien. Utbyggingsplanene gir derfor flere kvaliteter til nærområdet, sier hun.

– Bydelstuvalget har vært hørt i saken på ordinær måte, slik man gjør i alle slike reguleringssaker. For øvrig er flere av kvalitetskravene PBEs presenterer i sitt forslag blitt innarbeidet i det justerte forslaget fra utbygger, avslutter byråd Marcussen.

Alle de fordelaktige elementer knyttet til dette svaret, inngår for øvrig også i Plan- og bygningsetatens alternativ med 310 boliger.