SKØYEN: Mye har gått galt når det gjelder områderegulering Skøyen. Etasjetall og utnyttelse har hoppet opp og ned, med ulike signaler fra Plan- og bygningsetaten og byrådsavdeling for byutvikling. Kommunerevisjonen har brukt områderegulering Skøyen som eksempel og kritikk for manglende medvirkning. Lovens krav til medvirkning tilknyttet Skøyen områderegulering er ikke ivaretatt.

Les også: «Beboerne trygler om medvirkning, men blir overkjørt»

Hovedgrepet var først å utvikle Skøyen med E18 i tunnel, men det ble det ikke noe av da Statens Vegvesen ikke hadde noen planer om dette. Siden har Statens vegvesen rettet skarp kritikk mot planforslaget med hensyn til at vegvesenets behov for fremtidige arealer ikke er ivaretatt. De sier rett ut: « I vår innsigelse oppfatter vi ikke at det er lagt opp til et reelt samarbeid for å finne løsninger som ivaretar både statens og kommunens interesser.»

Les saken: - Ikke et reelt samarbeid for å finne løsninger

Liten hensikt

Og at tingene ikke akkurat går på skinner, er tydelig når BaneNor starter sin innsigelse med:

Innledningsvis vil vi bemerke at Statens vegvesen har fremmet innsigelser til forhold av helt grunnleggende betydning for områdereguleringen. Utfallet av forhandlinger med vegvesenet vil derfor kunne ha stor betydning for planens innhold og utforming, og vi mener det har liten hensikt at vi nå bruker tid og ressurser på å diskutere detaljer knyttet til byggegrenser langs jernbanen før forholdet til vegvesenets innsigelser er avklart.

Og kritikken av fremgangsmåten i denne områdereguleringen er nådeløs, selv om ordene er pent pakket inn. Bane NOR peker på at det bør være enighet om overordnede premisser før man går videre med detaljert planlegging og sier videre:

Kommunens praksis med bruk av uformelle planer som grunnlag for områderegulering er etter vår erfaring uheldig, og vi mener at prosessen med utarbeiding av byplangrep utenfor rammene av plan- og bygningsloven i dette tilfellet har bidratt til å skyve helt sentrale avklaringer med sektormyndigheter altfor sent ut i planprosessen.

Kan sette planen på vent i flere år

I sum mener vi at forutsetningene som nå gjelder for utvikling av Skøyen, gjør at det kan være gode grunner til å ta en fot i bakken og revurdere hovedgrepene i planen. Kommunen bør også vurdere å avvente en avklaring av jernbanens fremtidige arealbehov. Planarbeidet for ny togtunneler ventet å varsle oppstart i løpet av året, og vil ventelig kunne bidra med vesentlige avklaringer i løpet av få år. I et planleggingsperspektiv er dette kort tid, og vil bidra til at kommunen kan utvikle Skøyen på en best mulig måte.

Det siste kan i så fall bety, at dagens områderegulering av Skøyen i verste fall må settes på vent i flere år.

Frem til jernbanens fremtidige arealbehov er avklart, må arealer regulert til jernbaneformålopprettholdes. Det må også legges til grunn en byggegrense nord for dagens jernbane på 30 meteri henhold til jernbaneloven. Der eksisterende jernbaneformål har større utstrekning enn byggegrensen etter jernbaneloven, må byggegrensen i områdeplanen følge arealformålet. Vi understreker at det er snakk om infrastruktur av nasjonal og vesentlig regional betydning.

Den siste setningen understreker hvilke behov som har forrang.

Følg Akersposten på Facebook