ULLERN OG VESTRE AKER: – Det var utrolig inspirerende å se hva de hadde fått til av universell utforming i Spania - også ved gamle severdigheter. Hva kan vi få til hos oss?

Mari Bilben, bydelskoordinator for Aldersvennlig bydel i Bydel Ullern, forteller at det mest imponerende var hvordan en hadde klart å få til universell utforming ved det gamle klosteret Montserrat, ikke langt fra Barcelona. Bilben og kontakt for Aldersvennlig bydel i Bydel Vestre Aker, Cecilie Blekastad Håland, var med på studietur til Spania tidligere denne måneden. Oslo kommune inviterte og betalte med midler bevilget fra Barne-, ungdoms- og familiedepartementet. (Bufdir).

Smeltet inn

– De hadde klart å gjøre tilpasningene på en nennsom måte. Flere steder var den universelle tilgjengeligheten gjort på en slik måte at det smeltet inn i helheten, sier Blekastad Håland og legger til at det faktisk så ut som om det hadde vært der bestandig. Selvsagt ble delegasjonen fra Oslo vist, de beste eksemplene på hvordan utfordringer kan løses.

– Vi lærer ved å se gode eksempler, sier Bilben.

Begge er de opptatt av hvordan en kan lette tilgjengeligheten, slik at flest mulig kan bli brukere av steder og mindre områder, og ikke ekskludert ved å gjøre framkommelighet vanskelig – ja, direkte utfordrende eller umulig.

– Det er klart at dette tar tid, men Oslo er også godt i gang, sier Blekastad Håland. Inspirasjon til å gjøre noe i egen bydel, er noe hun tok med seg i bagasjen hjem fra Spania. Mye kan gjøres med enkle tiltak, som for eksempel god skilting, mens annet er mer omfattende, dyrt og tidkrevende.

Universell eller tilrettelagt

Det snakkes både om universell utforming og tilrettelegging for bevegelseshemmede.

Hva er forskjellen?

– Er det en universell utforming, er det framkommelighet for alle, en integrert del av selve hovedløsningen, forklarer Bilben, og legger til at hvis det er tilrettelagt framkommelighet, så er det laget en egen løsning for dem som av ulike årsaker ikke mestrer trapper. Gjerne egne innganger.

Jeg er så imponert over hvordan de mange steder i Spania løser dette og så vakkert de klarer å få bybildet til å se ut med integrerte løsninger, fortsetter Bilben, og synes det er helt utrolig hvordan de får til dette også ved steder som er flere hundre år gamle.

– Det er mange som av en eller annen grunn – unge som gamle – har nedsatt gangfunksjon. Derfor er det viktig hvordan en bygger nye boliger, men også hvordan det kan gjøres selv om byggene er mange hundre år gamle, sier Bilben. På turen hadde hun også sett hvordan en kan legge til rette på en bedre måte i forhold til mennesker som har utfordringer med både syn og hørsel.

Studietur

Det var representanter fra Oslo kommune som var på studietur til Spania. Det var med representanter fra ulike byrådsavdelinger, helseetaten, velferdsetaten, Kommunenes Sentralforbund (KS) og fra Bydel Ullern og Vestre Aker. Tema for turen var universell utforming og aldersvennlig by både innen transport, byrom, bygninger og tjenesteyting.

– Vi fikk høre om prosjekt mot ensomhet og hvordan nabolag ble istandsatt til å ivareta hverandre. Noe hadde de holdt på med lenge, mens annet var bare i startgropa, sier Blekastad Håland. Av de tingen spanjolene hadde holdt på med lenge, var et prosjekt der ansatte i butikker og apotek og andre steder i nabolag ble oppforet til å være observante på eldre innbyggere og om de trengte hjelp.

Så hadde de en kontaktperson de kunne melde bekymring til. Akkurat hvordan dette fungerte i praksis var litt vanskelig å få tak i, men det vi hørte var inspirerende, ga ideer og satte i gang tankene, sier Blekastad Håland.

– Inkludering for folk i alle aldre og flest mulig, må være målet, sier Blekastad Håland. En annen måte å ta med flest mulig, er å ha arbeidsplasser hvor også mennesker som trenger arbeidstrening er en del av arbeidsstedet.

– Det så vi også, sier Blekastad Håland. Det er viktig å ha alle slike målsettinger forankret i ledelsen.

Drivkraft

Hva er det viktigste dere tar med dere hjem etter turen?

– At universell utforming lar seg gjøre hvis vi vil. At dette kan gjøres estetisk også i gammel bygningsmasse. At det er et spørsmål om vilje og kunnskap til å få det til, sier Bilben, som arbeider med mye av det samme her hjemme.

At samarbeid er en nøkkel. Vi så mange gode eksempler og fikk gode ideer, men så må vi jo gjøre det på vår måte – her i det kalde nord, sier Cecilie Blekastad Håland.

– Det kreves en felles forståelse og at planlegging betyr å involvere flere mennesker med ulike ståsteder. Ikke minst å få med innbyggere og brukerorganisasjoner, sier Mari Bilben, for det lar seg gjøre. Det har hun sett.

– Det å se og lære er en drivkraft i det videre arbeidet for å utvikle tilgjengelige og brukervennlige områder, sier de to.

Oslo kommune er i ferd med å utarbeide en handlingsplan om universell utforming. Planforslaget er nå ute til høring. I denne planen blir det viktig å få med alle sektorer, slik at en oppnår involvering fra flest mulig.