Den 3. oktober 2016 uttalte byplansjef Ellen S. de Vibe seg til Byplan Oslo som er et nettmagasin for Plan- og bygningsetaten. Uttalelsene provoserer.

I artikkelen blir det opplyst om at kommuneplanen opererer med to typer knutepunkter; «Kollektivknutepunkter» og «Prioriterte stasjonsnære områder». På den førte listen står 13 områder og på den andre listen står 30 områder. Smestad og Grefsen står på den andre listen. Videre blir det opplyst om at småhusplanen ligger fast. Her uttaler byplansjefen seg mot bedre viten. Tidligere i høst sendte det sittende byrådet ut Planstrategi for Oslo 2016-2019 til høring med forslag om at alle stasjonsnære områder langs banenettet skal vurderes ift fortetning.


Så blir det pekt på at knutepunktstrategien er krevende. Ikke minst fordi den berører eksisterende boliger. Det blir pekt på at planen gir bærekraftig byutvikling hvorpå det vises til at strategien gir mindre biltrafikk, mindre forurensning, lavere CO2-utslipp og et godt kollektivtilbud. Hva med alle de som må flytte fra sine boliger som følge av politikernes kyniske valg om å bygge store boligkomplekser i områdene. Det gjelder mange tusen. Dette handler absolutt ikke om bærekraftig byutvikling for byens innbyggere.

Avslutningsvis opplyser byplansjefen om at etaten vil se nøye på hvilke bygg, landskapselementer og friområder som skal tas vare på innenfor utpekte områder. Jeg håper etaten også vil se nøye på hvilke mennesker som skal tas vare på. Jeg håper alle kommer på listen. Vi er bare en helt alminnelig familie på Smestad som ønsker å bo der vi har vår tilhørighet og miljø.

Harald Hodt
Smestad

Her er artikkelen Hodt viser til på Byplanoslo.no.

Har du noe på hjertet fra ditt nabolag? Skriv innlegg og send til [email protected].


Mer om byutvikling i vest:

Ikke riv husene våre – vi vil bo her!

«Det er tent en ild som ikke bør slokke»

Hvor lenge kan vi bo i hjemmet vårt?

Ikke et sete ledig da Røa Torg ble presentert