Som lokalpolitikere setter vi stor pris på det store lokale engasjementet rundt tomtene ved Røa t-banestasjon. Bydelspolitikerne har gjort en grundig og konstruktiv jobb, og ikke minst har Røa Vel kommet med mange verdifulle innspill i prosessen. Det har gjort prosjektet bedre.

Vi i byuviklingsutvalget behandlet denne uken Skanskas klagesak i forbindelse med reguleringssaken på Røa, og det er viktig å være klar på dette punktet: det vi her tok stilling til er en klagesak, og ikke en reguleringsplan. Utvalget kunne derfor ikke ta stilling til alle detaljene i prosjektet, eller fremme endringsforslag til dette. Vi må kun ta stilling til klagen, som igjen bygger på forutsetningene i Røa-planen fra 2004. Om vi nå hadde sagt nei til å innvilge de dispensasjonen Skanska ba om, ville det eneste alternativet blitt å fremme en helt ny reguleringsplan. Dette ville både være å forkaste Røa-planen, men også å kaste nabolaget ut i enda mer usikkerhet.

Det er mange gode tanker i det helhetlige endringsforslaget utarbeidet av Røa Vel. Men det innebærer blant annet en stor økning av høydene på byggene, og å gå inn for det ville innebære å skrote Skanskas prosjekt fullstendig, og det ville altså kreve omregulering. En slik prosess vil trolig ta tre til fem ekstra år, i en prosess som allerede har tatt lang tid. Det er også lite trolig at alle parter vil være 100% fornøyde med resultatet av en ny reguleringsplan.Vi i byrådspartiene og Høyre sier oss derfor tilfreds med hovedtrekkene i utbyggingsforslaget som nå fremmes.

For det første er det slik at denne typen fortetting ved t-banestasjoner er helt i tråd med kommuneplanens intensjoner. Utbyggingen vil tilføre flere sårt tiltrengte leiligheter i området, som vil passe for et mangfold av beboere. Skanskas planer gir muligheter for romslige familieleiligheter av høy kvalitet. I tillegg er vi overbevist om at prosjektet vil være av interesse for mange eldre innbyggere som ønsker å bli boende i nabolaget, men som ønsker å flytte fra hus sitt til en mer lettstelt leilighet sentralt på Røa. Slik vil prosjektet også kunne bidra til å tilgjengeliggjøre eneboliger i nærheten.

Skanskas prosjekt vil markant forbedre gangveier og tilkomst til kollektiv for nabolaget. Det vil i tillegg innebære en vesentlig oppgradering av de urbane kvalitetene på Røa. Åpne førsteetasjer vil erstatte dagens lukkede og høye mur, og man vil få bedre byrom og mer byliv.

Les også

«Skanskas bygging av blokk D i Røa sentrum ødelegger Røas behov for et godt bomiljø»

Når det kommer til bevaring av den gamle bebyggelsen på området, har vi forståelse for at en flytting av Hårfintbygget ikke er optimalt fra et antikvarisk ståsted. Hadde reguleringsplanen blitt laget i dag, hadde kanskje utfallet vært annerledes. Likevel er det sånn at Byantikvaren anser det foreliggende prosjektet som et akseptabelt kompromiss ut fra forutsetningene. Vi har også tro på at gangveien blir god og tilgjengelig, med åpne passasjer inn mot t-banestasjonen, næringsvirksomhet på bakkeplan og trivelige byrom.

Oslo trenger flere boliger i nærheten av kollektivknutepunktene, og Røakrysset trenger å åpnes opp for myke trafikanter. Sånn sett er planene som foreligger nå en vinn-vinn situasjon for beboerne på Røa og Oslo som helhet.

James Stove Lorentzen

Nestleder i Høyres bystyregruppe og leder av byutviklingsutvalget

Sigrid Z. Heiberg

Leder i Oslo MDG og nestleder i byutviklingsutvalget