HOFF: Det er usikkert hvilke konsekvenser en forsinket Hoff skole vil få for skolesituasjonen i Bydel Ullern. En ting er sikkert. Det er kritisk for ungdomsskoletrinnet og en løsning må foreligge i løpet av sommeren. Prosjektet skal også inneholde omsorgsboliger, bydelsadministrasjon, flerbrukshall og bibliotek.

Les saken: «Marsjordre til byrådet for ungdomsskole på Skøyen»

Stygge prognoser

Akersposten skrev i 2018 i forbindelse med skolebehovsplanen hvor det sto:
Ny kombinert barne- og ungdomsskole på Hoff med to klasserekker på barnetrinnet og fire klasserekker på ungdomstrinnet var planlagt til skolestart 2022, men er utsatt til skolestart 2023 for å sikre at alle de ulike kommunale funksjonene samlokaliseres på best mulig måte. Skoleanlegget vil fungere som et senter i et nytt byområde i samsvar med Plan- og bygningsetatens forslag til områdeplan for Skøyen.

Les også (2019): Her kommer skole, flerbrukshall, bibliotek og kino (kino er ute - journ.anm.)

Det var jo litt synd den gangen at skolestart ble utsatt til 2023, men det kunne man likevel leve med. Nå er prognosene langt styggere. Med full klaff vil skolen i beste fall stå ferdig i 2028. Hva er så årsaken til dette? Kommunen har ikke engang ervervet tomten hvor skolen planlegges. Det er ennå ikke oppnådd enighet med selger. Fornebubanen og den forsinkede områdereguleringen av Skøyen er andre momenter. Og går vi inn på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn er det flere andre momenter knyttet til reguleringsmessige forhold og naboer, som ikke borger for at dette skal gå raskt gjennom.

Les også (2017): Her kommer «Hoff skole» og mye mer

Vi stilte følgende spørsmål til Undervisningsbygg Oslo KF ved Senior Prosjektleder, Ketil Alexander Asklien:

Hva er status for planarbeidet med Hoff skole?

Svar: Det arbeides med detaljregulering, og vi har hatt en rekke dialogmøter med Plan- og bygningsetaten. Planforslaget skal ferdigstilles etter dialogfasen, og skal deretter på offentlig høring.

Hvor langt er kommunen kommet med hensyn til erverv av eiendommen hvor skolen skal bygges? Hva er eventuelt prisen for denne?

Svar: Vi har vært i kontakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og fått følgende svar:

Oslo kommune ved EBY har over tid vært i dialog med eier og partene er nå nær en avtale om kjøp. Når denne foreligger vil det lages en innstilling som sendes til politisk behandling. Det er Oslo bystyre som evt. vedtar kjøp av tomt til skole.

Får bygging av Fornebubanen konsekvenser for prosjektets fremdrift?

Svar: Det er skissert en mulig midlertidig omkjøringsvei via Nedre Skøyenvei over skoletomten. Denne er vurdert som en alternativ omkjøring ved byggearbeider i forbindelse med Fornebubanen. Dersom den tas i bruk, vil den medføre en utsettelse av bygging på skoletomten. I hvilken grad denne er aktuell avhenger av beslutninger som tas i Fornebubane-prosjektet.

Om det er andre forhold ved Fornebubanen som får konsekvenser for utbyggingen av skoletomten er for tidlig å si.

Hva er årsaken til at reguleringsprosessen for Skøyen gjør at prosjektet blir utsatt (ref. Bjørg Novang)? Kan ikke se at dette har vært tema tidligere.

Svar: Regulering av skoletomten er avhengig av føringer som gis i den pågående områdereguleringen av Skøyen. Områdereguleringen var på høring i 2018, men ble deretter revidert, og ny områderegulering har nylig vært på høring. Det er flere avhengigheter i saken, blant annet planarbeid for Fornebubanen og Detaljregulering for gater og byrom på Skøyen.

Kan Undervisningsbygg lage en tidslinje for den videre fremdriften av prosjektet frem til endelig ferdigstilt skole?

Svar: En foreløpig plan for prosjektet forutsetter at vi har en reguleringsbeslutning ved årsskifte 2022/2023. Hvis reguleringsbeslutningen foreligger, vil videre prosess være anbudsfase og anskaffelse av entreprenør, detaljprosjektering og rammesøknad i perioden 2023/2024. Etter dette vil vi ha en byggeperiode frem til årsskifte 2027/2028 og skolestart høsten 2028.

Den foreløpige fremdriftsplanen er imidlertid avhengig av en rekke forhold og beslutninger, blant annet områdereguleringen for Skøyen som kan påvirke reguleringen av skoletomten.

Følg Akersposten på Facebook