HUSEBY: I siste møte i bydelsutvalget vedtok utvalget å gå inn for det som blir kalt Plan- og bygningsetatens alternativ 2. Utbyggingen planlegges på parkeringsplassen foran FO-bygget og på Forsvarets tomt/parkeringsplass som ligger inntil. Bydelsutvalget forventer gjennom sitt vedtak at det blir opparbeidet 11-erbane på andre siden av FO-bygget, samt at husmannsplassen London blir ivaretatt.

4 til 8 etasjer

Utbygger er Overkommandoen AS, som ikke har noe med forsvaret å gjøre. Det er et privat eiendomsselskap, hovedsaklig eid av Høegh Eiendom (72%), som også står som eier av FO-bygget.

Alternativ 2 åpner for bygging av blokker på 4-8 etasjer med avtrapping mot Mærradalen med plass til cirka 205 leiligheter. I tillegg kommer kontorblokker på 3-5 etasjer nærmest Huseby leir, som er tenkt brukt av forsvaret.

Godtar ikke makeskifte

Det er flere innsigelser til utbyggingen. Blant annet er det en forutsetning for boligdelen at Forsvaret godtar et makeskifte for en del av sin tomt. I sin innsigelse skriver Forsvarsbygg at de ikke vil godta et makeskifte. De ønsker også at reguleringen for hele deres tomt skal opprettholdes som "formål forsvaret".

De protesterer også mot høyden av den planlagte bebyggelsen, som de mener vil gi direkte innsyn til det indre området i gardeleiren. Den planlagte militærebebyggelsen på dagens parkeringsplass, representerer heller ikke noe behov forsvaret har.

Hva med erstatningsarealene?

Husebyåsen vel peker på at erstatningsarealer på 10 mål som berører parkeringsplassen, som ble lovet i forbindelse med ambassadesaken, ikke er innfridd i alternativene. De peker også på at en omfattende blokkbebyggelse vil få store konsekvenser for Mærradalen og det biologiske mangfoldet i området.


"Etter ambassadevedtaket vedtok bystyret 31.1.2007 at Husebyskogen/Mærradalen hadde tatt nok belastning, og at det ikke skulle legges til rette for mer bygging innenfor Områdeprogram for Husebyskogen. Vi beklager hvis intensjonen bak dette vedtaket ikke respekteres", skriver velet blant annet i sin uttalelse.

Kulturminner og biologisk mangfold

Byantikvaren mener at alternativ 2 ikke hensynstar de fredete kulturminner på stedet og ønsker også at de bevaringsverdige husmannsplassene i området i større grad blir hensynstatt.

Naturvernforbundet i Oslo vest peker på ulike konsekvenser for det biologiske mangfoldet. De vil blant annet ha en grønn vernesone mellom bebyggelse og Mærradalen, samt en grønn korridor som binder Mærradalen og Husebyskogen sammen.


LES OGSÅ:

Høyblokker langs Mærradalen

Røa Senter fornyer seg med tre nye butikker

– Røatunnel trolig ute av Oslopakke 3

Slik slår du et slag for Røarevyen 2016!


Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!