ULLEVÅL STADION: Det ble anledning til å komme med innspill og spørsmål fra salen etter at medvirkningsverkstedet var ferdig.

Se første del av møtet: - De skal rive huset ditt. Du har vunnet i Lotto!

I hovedsak fortetting

Robert Steen hadde håp om at andre temaer i kommuneplanen enn fortetting skulle komme på denne delen av dagsorden. Han var opptatt av helheten i utkast til kommuneplanen, som tar for seg en rekke sider ved den forventede befolkningsveksten i Oslo frem mot 2040. Det ble ikke innfridd. Spørsmål, innspill og meningsytringer dreide seg i all hovedsak om byrådets forslag til fortetting av de ulike områdene i bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker.

Plenumsdelen av møtet ble i større grad et forum for meningsytringer i stedet for innspill til kommuneplanen. De to byrådene understreket også at dette ikke var et politisk debattmøte, selv om mange ville ha svar på spørsmål om konsekvensene av byrådets fortettingsstrategi.

Ideologisk fundert?

- Dette er grunnleggende moralsk forkastelig og er ideologisk politisk motivert, sa Yngvar A. Husebye (H) fra Vestre Aker bydelsutvalg, om det å kaste ut noen for å erstatte disse med andre.

Husebye sitter i samspillgruppen for Smestad, sammen med andre politikere, grunneiere og representanter fra Plan- og bygningsetaten. Samspillgruppen er blitt orientert av PBE om at byrådet nekter etaten å utrede et såkalt 0-alternativ, med utgangspunkt i dagens reguleringsplan for området. Planleggingsalternativene er 50, 75 og 100 % områdeutnyttelse. Husebye ville vite om hvorfor byrådet ikke ville utrede et alternativ med mindre konsekvenser for området.

Det fikk han ikke svar på, men Marcussen forsikret om at fortettingsstrategien ikke var ideologisk fundert.

Bestumkilen

Gunhild Grünfeld fra Skøyen pekte på at kommunen nå hadde en unik mulighet til å sikre seg store områder innerst i Bestumkilen, hvor det kunne bli flotte grøntområder med overgang til Bygdøy.

- Skøyen skal få 6000 nye innbyggere og da trenger vi dette området med tilgang til sjøen, i stedet for planene om å bygge ut i dette området, sa Grünfeldt.

Les også: Vil kjempe for Skøyens egenart

Marcussen var positiv til forslaget.

- Jo flere som får adgang til sjøen jo bedre. Der hvor det har blitt åpnet mot fjorden, har det blitt veldig populære områder, sa Marcussen.

Mer enn 12 etasjer

Stig Nielsen i Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene, mente blant annet at arealdelen av dagens kommuneplan skulle vært konsekvensutredet etter Plan- og bygningslovens bestemmelser og at dette måtte gjøres før man gikk videre med prosessen.

Les også: Debatt: «Mangelfull konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven»

Marianne Storhaug i Nabolagsgruppen Bevar Smestad, mente at moderate alternativer til områdeutnyttelse ikke eksisterte og at de tre planleggingsalternativene fra Plan- og bygningsetaten (PBE) låste utfallet. Hun fortalte også at PBE legger opp til at det kan bygges mer enn 12 etasjer på Smestad. I tillegg var hun kritisk til sammensetningen av samspillgruppen og at hun ble nektet å bli medlem av gruppen, selv om dette var et ønske fra Nabolagsgruppen.

Innleggene fra salen var blant annet preget av tvil om riktigheten av byrådets befolkningsprognose på 900 000 mot 2040 som setter standard for behovet for nye boliger. En av deltakerne mente det var en tvilsom prosess å rasere etablerte bomiljøer for å erstatte disse med noe som kanskje kommer.

Robert Steen sto inne for at befolkningsprognosen mot 2040 er riktig.

- Hele 70 prosent av befolkningsveksten er barna våre, sa Steen.

En bombe?

Haavard Nordlie i Aksjonsgruppen nedre Grefsen mente at det er tegn på at byen er full nok når man må rive velfungerende bomiljøer for å skape nye. Han mente også at det kunne ligge en bombe i de områdene som er satt ut til å bli utviklingsområde kategori B.

– Det ligger en bombe i disse områdene. Det sies ingenting om utnyttelsesgraden i B-områdene, sa han, og ønsket et klart svar på hva byutviklingsbyråden mener med denne inndelingen, og om man kan risikere B-områder med høyere utnyttelse enn i A-områdene.

Han var også kritisk til at det i beskrivelsen av B-områdene står at utviklingen skal stedstilpasset.

– Hva mener dere med det? Husene må jo rives for at dere skal få opp nye bygg.

Marcussen svarte at utnyttelsesgraden i B-områdene ville bli mindre enn i A-områdene.

Montebello

Flere tok til orde for at utbyggerne er de som styrer utviklingen med sine planer og oppkjøp og at byrådet sender utbyggerne foran seg. Andre pekte på store ferdigregulerte områder med plass til 16 000 boliger, som ikke berørte bomiljøer, men som utbyggere ikke ville utvikle.

- Vi er klar over at markedsmekanismene slår inn. Det kan vi ikke kontrollere, sa Marcussen blant annet.

Les også Nordre Aker Budstikkes referat fra møtet og intervju med Hanna E. Marcussen

Jens Petter Falck fra Montebello viste til utbyggers oppkjøp av Stanett-tomten og utbyggers planer for tomten og tilliggende tomter. Senere har byrådet innlemmet området i utviklingsområde kategori A, som er høyeste fortettingskategori. Falck mente at det gjennom utbyggers ønsker for utvikling av området ligger en enorm profitt.

- Dere er naive overfor utbyggerne. Våre verdier blir ødelagt. Dette er grunnleggende ting dere utfordrer oss på, sa Falck.

Det var mange flere innspill. Blant annet ville noen vite om byrådet hadde gjort noe for å få oversikt over miljø- og klimakonsekvenser gjennom å rive i store områder og erstatte disse med nye boliger.

Hva skjer i ditt område?

En rekke områder i bydelene Ullern og Vestre Aker er pekt ut som kollektivknutepunkter, utviklingsområder, eller stasjonsnære områder som tåler større områdeutnyttelse enn i dag. Kollektivknutepunkter som Skøyen og Lysaker vil få høyeste utnyttelsesgrad.

Det nye er at flere områder er pekt ut som utviklingsområder, kategori A- og kategori B-områder.

Forskjellen på disse er at mens kategori A stort sett omfatter industriområder som kan få en områdeutnyttelse på 100 til 120/125 prosent (Montebello, Diakonhjemmet, Lilleaker, Røakollen og aksen Skøyen-Vækerø-Lysaker), er B-områdene i hovedsak småhusområder der egne utredninger skal fastsette områdeutnyttelsen (Røa/Hovseter, Smestad og Borgen).

Noen områder er også valgt ut som Prioriterte stasjonsnære områder (med t-bane/buss/trikk og senterfunksjon). Disse områdene har potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor en radius på 500 meter fra stasjonen (Åsjordet, Slemdal og Vinderen)

Klikk for større bilde.

I tillegg er alle stasjoner langs banenettet (trikk og t-bane) i ytre by i forkant av dette kommuneplan-forslaget kartlagt med tanke på fortetting i fremtiden. Se hva som står skrevet om ditt nabolag i vedlegget til høringsutkastet: Arealpotensial i stasjonsnære områder langs banenettet i Oslo (Ekstern lenke).

Les hele utkastet til kommuneplan, og hvordan du kan komme med innspill, på Oslo kommunes nettsider.

Les også:

OBS: Hold dere unna Sollerudstranda!

– Han var en bauta i seg selv