HUSEBY: I en e-post til Akersposten skriver Forsvarsbygg at de i uke 6 vil beskjære og felle trær ved leiren. Dette gjør de som et sikkerhetstiltak.

Naturverdier og kulturminner blir ivaretatt, skriver Forsvarsbygg, og fortsetter:

Enkelte trær ved Huseby leir har blitt så store at de utgjør en sikkerhetsrisiko. Forsvaret har derfor bedt Forsvarsbygg om å beskjære og felle utvalgte trær i og utenfor leiren.

Kulturminneverdi er vurdert

Huseby leir er vernet etter kulturminneloven og i prosess for å bli fredet. Dette innebærer at man i hvert enkelt tilfelle må vurdere trærnes kulturhistoriske og arkitektoniske verdi før felling. Vernet skal likevel ikke være til hinder for operative krav til anlegget.

– Trefellingen er et sikkerhetstiltak og går ikke ut over leirens verdi som kulturminne. Det er kun snakk om å beskjære og felle et fåtall trær som ligger spredt i randsonen av leiren. De er ikke en del av den strammere beplantningen rundt ekserserplassen, sier Frode Hansen, distriktssjef i Forsvarsbygg.

Tiltak gjennomføres for å ivareta naturmangfoldet

Forsvarsbygg gjør også tiltak som sikrer at naturmangfoldet blir tatt vare på og hindrer spredning av fremmede arter.

– Vi feller trærne nå på vinterstid, i god tid før fuglenes hekkesesong. I tillegg vurderer vi hvorvidt stammene kan legges i nærskogen for å bidra til biologisk mangfold i form av sopp, lav, mose, insekter og andre mikroorganismer. Vi vil også gjennomføre tiltak for å unngå spredning av den uønskede arten kandagullris, forteller Hansen.