BESTUMKILEN: Arbeidet med robanen er godt i gang, men Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil ikke gi Oslo kommune medhold i at det kan gis dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan for området.

Kommunen har gitt dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan for etablering av kyststi, strand, brygger og dommerbod i tilknytning til robanen. Dette utgjør 1155 m2 av båtopplag/parkeringsområde. Båtopplaget i Bestumkilen er totalt på rundt 60 000 m2, hvor Oslo kommune og Statsbygg er tomteeiere på hver sin side av Hoffselva.

I bystyrevedtaket for robanen ble det gjennom et kompromiss vedtatt at 1524 m2 av området rundt robanen kunne benyttes til båtopplag/parkering. Det forutsetter at båtopplagsforeningen får et leieforhold til Statsbygg, som eier tomten. I dag er det Bymiljøetaten som utbygger, som har et leieforhold til Statsbygg.

Arbeidet med robanen er kommet langt og Bymiljøetaten bekoster blant annet fjerning av sterkt forurenset masse på land og i vann etter mange år med båtopplag, til en merkostnad på 8 millioner kroner.

Les også: Bestumkilen sterkt forurenset av miljøgifter fra bunnstoff fra båter

Akersposten har bedt Bymiljøetaten om en kommentar på hvordan de vil forholde seg til Fylkesmannens vedtak i saken.

- Bymiljøetaten tar Fylkesmannens vedtak til etterretning og vil gå i dialog med Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen om hvordan saken kan løses. Hoveddelen av byggearbeidene som pågår i Bestumkilen (sikring av sjøkant og nytt dekke) er ikke i strid med gjeldende reguleringsplan (parkering/båtopplag). Bymiljøetaten har ambisjon om å ferdigstille anlegget etter plan, det vil si juni 2018, sier Øystein Grande, seksjonsleder Idrettsanleggsprosjekter i Bymiljøetaten.

Les også: Båter blokkerer den planlagte robanen i Bestumkilen

Kommunen og Fylkesmannens tolkning

Kommunen skriver: «Det er en samfunnsmessig fordel at området åpnes opp og blir mer tilgjengelig for allmennheten både med kyststien, og ved etablering av strand. Dette er i tråd med ønsket samfunnsutvikling der det prioriteres å åpne opp strandsonen for allmenheten. Det er etterspørsel etter en slik ro- og padlebane, og det vil være et kjærkomment tilskudd til idrettstilbudet i kommunen. Det er derimot en ulempe for ‘båtfolket’ at de mister en del av plassene sine. Denne ulempen anses derimot som overveiende subjektiv, og heller begrenset sett ut i fra et samfunnsmessig perspektiv.»

Mens Fylkesmannen mener: «Fylkesmannen bemerker at dette er hensyn som peker i retning av reguleringsendring fremfor dispensasjon. Etter Fylkesmannens syn er dette generelle areal- og ressursdisponeringshensyn, og ikke fordeler ved tiltaket som taler for en dispensasjon fra et areal som er spesifikt avsatt til et konkret formål. Dersom kommunen ønsker en omdisponering av areal, må dette skje gjennom planendring og ikke gjennom dispensasjon.»

Fylkesmannen viser også til tidligere lovbehandling: "Fylkesmannen kan i lys av dette ikke se at samfunnsmessige interesser kan tillegges den vekten som kommunen legger til grunn."

Kommunen mener fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene:

«Tiltaket vil åpne opp et område som fremstår som lukket for allmenheten, og samtidig legge til rette for bedret tilgjengelighet og økt bruk av et attraktivt og sentrumsnært rekreasjonsområde. Dette er samfunnsmessige fordeler, og i tråd med ønsket utvikling. Vi kan ikke se noen ulemper ved tiltaket i forhold til byggeforbudet langs sjøen.»

Fylkesmannens vedtak: "Som de tidligere dispensasjonsvurderingene, anser Fylkesmannen kommunens vurdering for å være for generell, og at dette taler for en omregulering, jf. drøftelsen over. Det er ikke tilstrekkelig at kommunen ikke kan se noen ulemper ved tiltaket, søker må kunne påvise positive grunner for dispensasjonen. En fordel må være «tilstrekkelig spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter.», se SOMB-2009-1336. Vilkårene for å innvilge dispensasjon er således ikke oppfylt."


Les også:

Dagen for å se verdien av ulike mennesker

– Slike tilstander har vi ikke sett så mange av siden høsten 2016

Følg Akersposten på Facebook