ULLERN: Akersposten møtte to glade representanter for MDG lokalt, etter at forslaget om revisjon av småhusplanen ble lagt ut til høring.

Vi blir hørt

Martin Hill Oppegaard er nestleder i Ullern byutviklingskomité. Mia Skjøld-Lorange er styreleder i Vestre Aker MDG. Vi møtte dem i et typisk småhusområde i Sportsveien ved Ullernbanen.

- Forslaget til revisjon av småhusplanen er en stor nyhet for våre bydeler. Som lokalpolitikere i Ullern og Vestre Aker, føler vi at vi har blitt hørt i denne saken gjennom innspillene fra våre bydelsutvalg. Der har det vært tverrpolitisk enighet om de vesentligste punktene, som er blitt hørt og kommer frem i revisjonsforslaget. Dette er ikke bare snakk om partipolitikk, men et felles ønske om å beskytte de viktige småhusområdene på tvers av partigrensene, sier Martin Hill Oppegaard.

- Jeg må si at dette forslaget er overraskende bra, særlig med hensyn til å ivareta det biologiske mangfoldet. Den flekkvise utbyggingen i småhusområdene gjennom flere år har drept store grøntarealer, som igjen har gått utover mangfoldet og ikke minst overvannshåndteringen. Selv om det i Oslo reguleres mer til grøntområder, viser grøntregnskapet en tilbakegang av vegetasjon særlig i ytre by. Det meste av nedgangen kan forklares med fortetting i småhusområdene, og i stor grad er det private hager i småhusområdene som krymper. Nå kan vi se for oss en fortetting som tar hensyn til dette, sier Mia Skjøld-Lorange.

I revisjonsforslaget legges det opp til blant annet at det skal være minimum 600 kvadratmeter tomt per bolig, med maks tomteutnyttelse på 16 prosent i motsetning til dagens 24 prosent. Minst 65 prosent av tomten skal være uten terrenginngrep og 60 prosent av tomten skal være grøntareal. I tillegg er det foreslått et sterkere trevern enn tidligere.

Boligkrisen løses ikke i småhusområder

- Det er flere eplehageutbyggere som klager og sier at dette vil være for begrensende og til stort hinder for boligutviklingen i Oslo?

- Det er fremdeles mulig å fortette skånsomt i småhusområdene med dette forslaget. I utgangspunktet er det uansett begrenset hvor mange boliger som kan utvikles i småhusområdene, og boligkrisen løses ikke der. Det er først og fremst rundt knutepunktene dette kan løses, sier Oppegaard.

- Et annet moment er at forslaget legger til rette for å ivareta eldre bevaringsverdig bebyggelse. Alt for ofte har vi sette flotte bygg bli revet for å bli erstattet med ny bebyggelse, med en arkitektur som er lite tilpasset området rundt. Vi er glade for at forslaget legger opp til beskyttelse av bevaringsverdige hus, samtidig som det legger bedre føringer som tar hensyn til nærområdets karakter, sier Skjøld-Lorange.

I forslaget ligger sterke begrensninger for å bygge det mange karakteriserer som fuglekasser med utearealer som takterrasser. Disse har i flere sammenhenger ført til konflikter i nærområdene, på grunn av det mange mener er manglende tilpassing.

- Vi oppfordrer alle til å sende inn innspill til forslaget, om de er enige eller uenige i enkeltgrep i forslaget. Dette er en viktig sak for bydelene våre avslutter Oppegaard.

Du kan si din mening ved å følge denne linken.