MARKA: Det har i perioden 18. februar-15. mars vært ekstraordinær båndtvang i deler av Oslo på grunn av ekstraordinært vanskelige forhold for viltet. Det har vært ekstraordinær båndtvang både i Nordmarka og Østmarka samt i de delene av byggesonen som grenser opp mot marka. Forholdene for viltet har nå blitt bedre i Østmarka og i byggesonen, men ikke i Nordmarka. Ekstraordinær båndtvang videreføres derfor i Nordmarka i perioden 16.–31. mars. Avgrensingen følger markagrensa, som i hovedsak følger overgangen fra bebyggelse til skog.

Det skriver Bymiljøetaten i en pressemelding onsdag.

Rådyr er sårbare for løse hunder

Det er særlig rådyr som er sårbare for løse hunder om vinteren, men også for elg vil løse hunder kunne være et problem. Når det blir mye snø blir det tungt og energikrevende for dyrene å bevege seg. På senvinteren og tidlig om våren blir det gjerne mildt om dagen og kuldegrader om natten, slik at det danner seg skare som hundene løper oppe på, mens rådyrene med sine spisse klover synker igjennom.

Det er derfor ikke bare snødybden som avgjør hvor sårbare rådyrene er for løse hunder. Dersom det er mye is på bakken vil også dette ha betydning.

I sommerhalvåret lever det rådyr og elg langt innover i Marka. Når det blir mye snø i høyereliggende områder trekker dyrene nedover i terrenget, og en del trekker inn mot bebyggelsen. Det er vanskelig for dyrene å finne nok mat om vinteren, og en del dyr blir avmagret og svekket på ettervinteren og om våren.

Kommunen har hjemmel i hundeloven til å innføre ekstraordinær båndtvang «under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet».

Bedre forhold i øst, men ikke i nord

Det har den siste tiden vært svært vanskelige snø- og isforhold for rådyr, og mange rådyr er avmagret og sårbare etter en lang vinter. I ukene før det ble innført ekstraordinær båndtvang, var det en rekke tilfeller av at løse hunder utenfor eiers kontroll jaget og skadet eller drepte rådyr. Slike situasjoner ser det ut til å ha blitt langt færre av i perioden med båndtvang. Den ekstraordinære båndtvangen har dermed hatt den ønskede effekt.

Da den ekstraordinære båndtvangen ble innført for en måned siden, var det svært isete i terrenget og vanskelig å ta seg fram for rådyrene. På grunn av ny nedbør og temperaturforholdene de siste dagene har dette blitt bedre. I Østmarka og i byggesonen vurderes ikke forholdene som ekstraordinært vanskelige for rådyrene nå.

I Nordmarka er situasjonen annerledes. Der er det vesentlig mer snø enn i Østmarka. I dagene som kommer skal det bli plussgrader om dagen og kuldegrader om nettene. Det vil da danne seg skare som hundene løper oppe på, mens rådyrene synker igjennom. I de mest lavereliggende områder av Nordmarka, der det er mindre snø enn i høyden, vil isete forhold fortsatt være et problem. Dette på grunn av nedbør som er varslet å komme vekselvis som regn og snø, kombinert med kuldegrader om nettene. I disse lavereliggende områdene er det også flest rådyr og flest hunder på tur.

Ut fra dette videreføres ekstraordinær båndtvang i Nordmarka, men ikke i Østmarka og byggesonen. Avgrensingen følger markagrensa, som i hovedsak følger overgangen fra bebyggelse til skog.

Hundeeiere skal ha kontroll på hunden

Rådyrene er sårbare også i de områdene der det ikke er ekstraordinær båndtvang. Hundeier har uansett om det er båndtvang eller ikke ansvar for at hunden ikke påfører viltet skade.

I hundeloven (§ 4) står det blant annet:

Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt.