SKØYEN: En fullsatt møtesal i Skøyen kirke var det som møtte Morten Wasstøl i Plan- og bygningsetaten, da han presenterte forslaget til områderegulering Skøyen. Mer enn 200 tilhørere sto og satt i lokalet, mens enkelte snudde på grunn av manglende plass.

E18 i stå

Morten Wasstøl pekte på en rekke problemområder, hvor E18 var ett av dem. Han var klar på at samtalene med Statens Vegvesen var gått i lås, i og med at vegvesenet ikke hadde noen planer om å legge E18 i tunnel forbi Skøyen.

- Det beste hadde vært at E18 ble lagt i tunnel, slik at vi fikk realisert promenaden mot sjøen og utviklet hele området. Men vi har et forslag til områderegulering som ikke er avhengig av E18, sa Wasstøl.

I disse planene inngår blant annet at kontorbygg skal danne en «buffer» mot E18, med boligbebyggelse i bakkant. Wasstøl mente at med Fornebubane og et nytt sentrum måtte man på et eller annet tidspunkt finne en fremtidig løsning for E18.

Wasstøl pekte videre på viktigheten av å få åpnet opp mot sjøen når kanskje mer enn 11 000 nye innbyggere skal ta i bruk området. Det er avhengig av at båtopplaget blir lagt ned. Han var også opptatt av at de ulike områdene med sammenfallende utnyttelsesgrad og høyder ikke skulle utvikles stykkevis og delt, men skulle utvikles gjennom et samarbeid og felles planlegging mellom tomteeierne for å få en helhetlig utvikling av området.

Han viste også på at i revidert forslag til områderegulering, hadde etaten lyttet til argumentene for å redusere høyder og etasjetall, noe som ikke hadde falt i god jord hos utbyggere. Etablering av god fremkommelighet for kollektivtrafikken var et annet moment.

Strandlinjen hellig

Per Øyvind Hansen i Skøyen Miljøforum åpnet med å si at han mente at medvirkning i denne prosessen hadde vært under enhver kritikk. Han understreket videre at det var helt uaktuelt å fylle ut I Bestumkilen og at strandlinjen var like hellig som markagrensen. Han kritiserte de planlagte høydene på byggene, særlig med så mye som 8 etasjer mot sjøen. Han etterlyste større måtehold i planene.

Christian Sømme i "Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering" kritiserte medvirkningstiltakene i forbindelse med Skøyenplanen. Han mente det var flere brudd på statens retningslinjer for reell medvirkning. Han etterlyste også formingsrettledere som skulle være retningsgivende for utbyggere som så skulle gi grunnlag for et menneskelig og varmt Skøyen. Han brukte blant annet Orklabygget som eksempel på hvor galt det kan gå med hensyn til dårlig arkitektur.

- Design er samfunnets ansvar, sa Sømme.

Landskapsarkitekt ved NMBU, Elin Tanding Sørensen var opptatt av Bestumkilen og det som skjedde under vann – det blå byrommet. Hun understreket viktigheten av å ta vare på livet under vann, slik at Bestumkilen ikke ble en undervannsørken. Det var viktig å vite konsekvensene for livet i vann i forbindelse med fremtidig utbygging.

Flere problemområder

Fra publikums side ble det stilt en rekke spørsmål knyttet til skolesituasjonen, leke- og grøntområder og ikke minst lys mellom opp til 12 etasjers blokker. Flere var engstelige for utnyttelsesgraden og om det ble bygget leiligheter for familier.

På det siste kunne Wasstøl forsikre om at det ville bli stilt minimumskrav om dette, at det også kom leiligheter som innebar at barnefamiler kunne få plass.

Andre mente at bygging langs E18 var uholdbart med hensyn til støy og forurensning og hva med kulturtilbudene?

Saken fortsetter under bildene

De rød-grønne

I det politiske panelet stilte samtlige bystyrepartier utenom Krf og Rødt.

Leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Victoria Marie Evensen (Ap), understreket at det hadde vært en reell medvirkningsprosess, som ikke minst var lovlig. Hun oppfordret folk til fortsatt å sende innspill til partiet.

- Det vil ble endringer. Denne planen er ikke hugget i sten, sa Evensen.

Hun pekte på viktigheten av å se sammenhengen mellom bygging av Fornebubanen og utviklingen av Skøyen. Videre pekte hun på utvikling av spennende og ny arkitektur med ønske om mer fargebruk for nye Skøyen. Stikkord var også variasjon, kvalitet og gode bomiljøer.

Lena Jensen (SV) understreket viktigheten av å få åpnet opp mot sjøen og få tilgang til denne. Gode medvirkningsprosesser måtte være med videre. SV la vekt på å utvikle god kollektivdekning.

MDGs Beate Folkestad Habhab mente det var viktig med høy utnyttelse rundt et kollektivknutepunkt, uten å legge til rette for privatbilisme. Hun ønsket direkte medvirkning i den videre prosessen og at fortsatt utvikling av Skøyen med store prosjekter ikke skulle komme uten demokratisk forankring.

Hun viste også til at det i forbindelse med Fornebubanen allerede var gjort store avtaler med utbyggere. Habhab viste også til, at på et eller annet tidspunkt måtte det komme til en avtale med staten med hensyn til E18, slik at utbyggingen ikke ble stykkevis og delt.

De borgerlige

Pia Farstad von Hall (H) hadde et innspill vedrørende medvirkningsprosessen.

- Vi har hatt tett dialog med Bydel Ullern. Bydelen har hatt en lang prosess og kommet opp med forslag og mulighetsstudier for utvikling av Skøyen. Det er ikke blitt hensynstatt i prosessen, sa Farstad von Hall.

Hun pekte på at dette var det siste området med regulering med tilknytning til sjøen og hvor viktig det sikre området mot Bestumkilen for allmennheten uten å bygge det ned – til glede for hele byen.

- Vi må sikre de blågrønne verdiene, sa Farstad von Hall.

Venstres Hallstein Bjercke syntes det var flott at så mange var kommet på folkemøtet.

- Det er et adelsmerke for demokratiet at nærmiljøet stiller, sa Bjercke.

Han sa at Venstre var opptatt av at den videre utviklingen skulle være innbyggerstyrt.

- Vi må spørre foran hver byggesak, gjør dette noe bra for byen vår? Det kan de som skal leve og bo mellom disse byggene svare på.

Bjercke savnet i forslaget til områderegulering føringer for å skape levende bymiljøer hele døgnet, som kino og andre kulturaktiviteter. Det var også viktig å bevare bygg som Amalienborg og småhus på Nedre Skøyen. Han var imot å fylle ut i Bestumkilen og var kritisk til medvirkningsprosessen så langt.

- Vi må ha reell medvirkning. Mange opplever utviklingen av Skøyen som utbyggerstyrt, sa Bjercke og viste til at Venstre hadde fremmet et initiativ for større medvirkning.

Nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp), var også imponert over fremmøtet.

- Dette er medvirkning, når vi kan oppsøke innbyggerne og møte dem, sa Wilhelmsen.

Hun understreket at Frp allerede hadde tatt stilling til forslaget til områderegulering,

- Det er ikke aktuelt å støtte dette forslaget. Det er lagt opp til å bygge alt for høyt og tett. Det må tilføres kvaliteter på lokalmiljøets premisser, sa Wilhelmsen, som understreket at partiet er for å bevare båtopplaget gjennom å forbedre virksomheten der.

Partiene oppfordret publikum om å komme med innspill til partiene i rådhuset og også lokalt. I byutviklingskomiteen planlegges det en egen arbeidsgruppe for Skøyen-reguleringen, med seminar hvor innbyggere kan komme med innspill.

Viser til mulighetsstudiene

Ullern Venstre fikk mye skryt av panelet for arrangementet. Møteleder og leder av Ullern Venstre, Margrethe Geelmuyden, var også godt fornøyd med møtet. Hun mener at stikkordet for videre planlegging av Skøyen er medvirkning.

- Bydel Ullern er ekstremt utsatt med hensyn til bymessig fortetting i flere områder. Reell medvirkning blir mer og mer avgjørende. Det er blant annet skuffende at våre mulighetsstudier for Skøyen ikke er tatt hensyn til. Nå håper jeg politikerne i alle partier tar disse med i den videre prosessen, fordi de reflekterer våre innbyggeres synspunkter på en god utvikling av vårt nærområde, sier Geelmuyden, som også sitter i bydelens bydelsutvalg.

Les også:

Skøyen: Det blir 12 etasjer i stedet for 16

Følg Akersposten på Facebook