RØA/BOGSTAD: Strekningen på Sørkedalsveien mellom Trettebakken og Røa kirke har vært diskutert i mange år. Det har vist seg komplisert å gjøre det tryggere og bedre for syklister på strekningen, blant annet for det er mange inn- og utkjøringer til eiendommer over fortauene langs hele traseen.

Bymiljøetaten ser nå derfor på muligheten for å legge bedre til rette for syklister i parallellveien Nordengveien og starter opp et forprosjekt, skriver etaten på nett.

Vil bruke Nordengveien

Etaten skriver blant annet:

Prosjektet skal vurdere hvordan Nordengveien kan fungere bedre for syklende, i blandet trafikk, uten egne eksklusive arealer. Forprosjektet skal vurdere muligheten for å etablere en enklere tilrettelegging for syklister i Nordengveien. Det vil innebære å koble Nordengveien til sykkelløsningen i Vækerøveien via Snargangen og Sørkedalsveien med en egen tilrettelagt kryssløsning for de syklende.

Sørkedalsveien er i planen for sykkelveinettet oppført som en strekning hvor det skal tilrettelegges for sykling innen 2040. I utgangspunktet var det planlagt et prosjektet fra Røa kirke i sør til Peder Ankers plass i nord. Det foreligger derfor en reguleringsplan som omfatter hele denne strekningen.

Deler av denne strekningen mellom Trettebakken og Peder Ankers plass er nå i gjennomføringsfasen.

Veistrekningen mellom Røa kirke og Trettebakken ble imidlertid ikke tatt videre til gjennomføring grunnet et stort behov for grunnerverv.

En alternativ parallell trasé i Hovseterdalen (eksisterende turvei) ble vurdert, men forkastet grunnet terrengutfordringer, behov for inngrep i grøntareal samt avstand til Røakrysset som knutepunkt.

Prosjektene skal kobles sammen ved Trettebakken.

Hva skjer nå?

Bymiljøetaten starter opp arbeidet med et forprosjekt som skal se på hvilke grep som kan gjøres i Nordengveien for at den skal fungere bedre for syklende. Bestillingen innebærer tilrettelegging for sykling i blandet trafikk, uten egne eksklusive arealer for syklende.

Videre skal prosjektet se på kryssene som kobler Snargangen via Sørkedalsveien til Vækerøveien og finne en ny utforming som fungerer godt for syklende. Her er det aktuelt med større fysiske tiltak i eksisterende infrastruktur.

Innspill kan sendes til [email protected]

Merk eposten med vårt saksnummer: 22/20678

Hva skjer videre?

Forprosjektet er planlagt avsluttet i starten av 2023. Det skal da fattes en beslutning om prosjektet skal gjennomføres.

Tilrettelegging i Nordengveien, vil forutsatt en beslutning om gjennomføring, trolig kunne iverksettes raskt. Ombygging av kryssene som kobler Snargangen via Sørkedalsveien til Vækerøveien vil ikke kunne gjennomføres like raskt.

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.