BESTUMKILEN: TBT, som har vært forbudt å bruke som bunnstoff på båter siden 1989, er funnet i "fersk" variant på land i båtopplaget i Bestumkilen. Avfallet etter båter som skrapes og spyles skal håndteres på en forsvarlig måte og det er båtopplagets ansvar å sørge for at dette skjer.

Faktaboks

Tributyltinn, giftig, kjemisk forbindelse som siden 1960-årene har vært brukt i begroingshemmende midler (bunnstoff) på båter. TBT er en miljøgift med hormonforstyrrende egenskaper. Det er dokumentert sterilitet, dvergvekst og redusert formeringsevne hos marine livsformer. Det har vært forbudt som bunnstoff på båter siden 1989.

Store mengder forurenset masse

Funnene i Bestumkilen er gjort i forbindelse med anlegg av den nye robanen. Funnene er så alvorlige og oppsiktsvekkende at Bymiljøetaten har sendt en rapport til Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tittelen "Mulig ulovlig forurensing av Bestumkilen". Etaten skriver blant annet:

I forbindelse med utgraving av ny ro- og padlebane i Bestumkilen har Bymiljøetaten som byggherre avdekket store mengder forurenset masse. Vår miljørådgiver har kartlagt at hele området som skal utgraves på land er tilstandsklasse 5 - svært dårlig. Dette skyldes høye konsentrasjoner av tinnorganiske forbindelse (TBT).
Miljørådgiver påpeker videre i sin rapport at det kan tyde på at det fortsatt er relativt fersk tilførsel av de uønskede forbindelsene i enkelte prøvepunkt. Dette kan tyde på at det fortsatt benyttes bunnstoff med TBT i Bestumkilen. Fra 1989 ble det forbudt å bruke organiske tinnforbindelser i bunnstoff for båter under 25 meter.

Etaten skriver også at båtopplagsforeningen mener at dette ikke kan ha noe med deres virksomhet å gjøre.

Les også: Båter blokkerer den planlagte robanen i Bestumkilen

Rapporten er signert av seksjonsleder for idrettsanleggprosjekter i Bymiljøetaten, Øystein Grande. Til Akersposten sier Grande at han ikke ønsker å kommentere utover det som står i rapporten.

Kommer fra land

Prøvene som er tatt på bunnen utenfor land gir heller ingen grunn til optimisme. Rambøll har utført sedimentprøvetaking i Bestumkilen for Oslo Bymiljøetaten for å dokumentere sedimentenes miljøtilstand og skriver:

Det er behov for å fjerne sedimentene innerst i Bestumkilen øst for Hoffselvas utløp, samt i et lite område nedenfor Hengeleppa ytterst i kilen for å oppnå tilstrekkelig seilingsdyp, 3 m. Sedimentene i områdene som krever mudring er fra sterkt til meget sterkt forurenset av metaller og organiske miljøgifter, og har høye konsentrasjoner av oljeforbindelser. Massene må derfor leveres til godkjent mottak. Sedimentene har et relativt høyt innhold av sand og organisk karbon. Forurensningen i sedimentene er av samme karakter som forurensning i masser på land. De svært høye konsentrasjonene av TBT viser at det er tilført TBT fra land og at det fortsatt sannsynligvis foregår en tilførsel. Dette kan være tilførsler fra forurenset grunn på land, og/eller fremdeles aktiv bruk av bunnstoff med TBT.

Les også: Båtopplaget forsvinner, men løsningen er der

Kritiserer drift av spyleplasser

Det er Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening som har disponert området. Det skal graves ut en del av området på østsiden for å få på plass enden av robanen. Bymiljøetaten mener forurensingen er så grov at spesielle tiltak må settes i verk for å hindre spredning av de farlige stoffene. Dette er anslått å koste 8 millioner kroner ekstra, utover det som er budsjettert for prosjektet.

Akersposten har fått oppgitt en epost-adresse til administrerende direktør i Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening, Arne-Rolf Ottesen, etter å ha forsøkt å nå han per telefon. Vi har bedt om en kommentar til overnevnte. Det har vi ikke fått etter å ha bedt om kommentar mandag og tirsdag.

Båtopplagsforeningen har i nyere tid hatt besøk av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I 2015 utførte Fylkesmannen kontroll av Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening og pekte på tre punkter som måtte rettes opp.

* Manglende rutiner for drift av spyleplasser
* Mangler når det gjelder håndtering av farlig avfall
* Manglende miljørisiko-analyse

Les også:

17. mai 2018 med ferdig ro- og padlebane i Bestumkilen

– Vi sliter med å holde den dårlige veistandarden vi allerede har

Følg Akersposten på Facebook