OSLO: 20 interessegrupper er hittil med i beboeraksjonen og flere er ventet. vi møtte 8 representanter fra alle kanter av byen, som kunne stille tidlig på morgenen foran rådhuset. Her var representanter for beboeraksjoner fra Smestad, Nydalen, Manglerud, Opsal, Lindeberg og Holtet representert.

I Beboeraksjon Oslo er det folk med ulike politiske preferanser og med ulike utfordringer i sine lokalmiljøer med et felles mål, å stoppe uvettig fortetting. Se mer om debattmøte 30 august nederst i saken

Maktesløshet

– I Nydalen føler vi maktesløshet mot prosessen. Planene om fortetting er veldig ambisiøse med ekstrem fortetting og lite grønt og lite luft. Planene for området er ikke lokalt forankret og de tar ikke høyde for å bevare stedets identitet, sier Jon Holm i Nydalen vel.

- På Manglerud vil de bygge høyt og tett i områder hvor Plan- og bygningsetaten tidligere har sagt det er uegnet for boliger på grunn av støy og forurensing. I tillegg vil barnevennlige områder forsvinne hvis dagens planer blir gjennomført, sier Fredrik Enevold i «Ja til et grønt og varmt Manglerud».

– Vi mener at utviklingen må skje og ta utgangspunkt i eksisterende nabolag. Nå som veksten i Oslo ser ut til å flate ut er det også tid til å tenke seg om. Nå vil man på Manglerud bygge blokker i et område med høy luftforurensing. Man skal blant annet huske at 185 personer døde av luftforurensing i 2016, sier Ashad Mohammad fra «Ja til et grønt og varmt Manglerud».

Les også: - Gammeldags betongsosialisme brer seg i byen

Bevare identiteten

– Vekst må ikke være et mål i seg selv. Det er viktig å bevare identiteten til byen for å utvikle Oslo til den byen vi ønsker i fremtiden. Beboeraksjonen jobber for en byutvikling som verner om byens mangfoldige nabolag. Kvaliteten i eksisterende bomiljøer må ikke forringes. Nye boliger og nabolag må bygges utfra beboernes beste, uten at det fires på krav til lys, luftkvalitet og areal, sier Marianne Storhaug i «Bevar Smestad».

Les også: – Skandaløst at politikerne bestemmer at et bomiljø skal raseres

På Lindeberg er det store planer for utbygging med høyblokker, planer som har versert for Plan- og bygningsetaten i mer enn fire år.

Sterkt forringet

– Lindeberg som oppvekstområde vil bli sterkt forringet med de utbyggingsplanene som er under behandling. Blant annet vil det som i dag er trafikksikre veier for barna bli borte. Vi trenger som alle andre steder hvor vi kan slippe barna rett ut i grøntområder og idrettsanlegg. Vi vil at planene skal ta utgangspunkt i at folk allerede bor der,en helhetlig tenkning med lokal forankring. Lindeberg er allerede utbygget med flere boliger enn forsvarlig, sier Egil Nilsen i Aksjonskomiteen mot ødelegging av Lindebergs bomiljø.

– Vi ser også at det planlegges boliger i et svært støyutsatt område på Lindeberg. Beboerne har ventet i 40 år på tiltak mot støy og trafikk. Planforslaget forverrer situasjonen ytterligere. Nå opplever vi at utbyggere ønsker å tjene maksimalt med maksimal utnyttelse, sier Zbigniew Solicki.

Les også: - Vi vet egentlig ikke hva vi har vedtatt

Kan bli 1800 boenheter

Hroar Møthe fra Aksjon Holtet på Nordstrand kan fortelle om en mangeårig kamp for å begrense utbyggingen på Holtet.

– Det gamle Høyre/Frp-byrådet kjørte reguleringsplanen gjennom i bystyret, selv om vi advarte mot realitetene i planene gjennom et innbyggerinitiativ. Vi skulle få to til tre etasjers bygg med 500 boenheter. Nå har vi fått bygg på fire til fem etasjer og 500 boenheter er nådd. Hvis foreliggende planer blir gjennomført kan det bli 1800 boenheter. Her vil man fortsette å fortette så hardt og raskt som mulig, sier Møthe.

Les også: De vil bevare Smestad

Representantene er innom ulike temaer knyttet til oppvekstvilkår, snikekspropriering, trafikk, manglende grøntarealer, kulturrasering, støy, forurensing, maksimal utnyttelse, utbyggerstyrt og mangel på reell medvirkning i planprosessene.

Time.out

– Det vi trenger nå i forbindelse med byutviklingen er en time-out. Det skal bygges for folk og det skal bygges ut med utgangspunkt i folk som allerede bor der. Da må det også være reell medvirkning og planene må grundig konsekvensutredes, sier Nilsen.

– Jeg er enig i at vi trenger en time-out og vi må dempe panikken som har oppstått i rådhuset når det gjelder befolkningsveksten. Oppkjøp i nærområdene og stadige nye planer for utnyttelse av områder skaper uro, helseproblemer og usikkerhet, ikke minst blant barna. Dette er et farlig eksperiment, sier Holm.

Møtet

Beboeraksjon Oslo arrangerer et dialog- og debattmøte i auditoriet på Marienlyst skole onsdag 30. august, kl 1900.

INNLEDERE/PANEL
Erling Dokk Holm, PhD fra Arkitekt- og designhøyskolen, forsker på urban vekst og byers
sosiale, økonomiske og kulturelle liv
Øivind Breen, rådgiver i Grid og assosiert med Instituttet for fremtidsforskning i København,
bakgrunn som leder i kommunikasjons- og arkitektbransjen, engasjement for design og
utvikling av fremtidens byer
Francois Sammut, director at Carbon Limits, forsker på klimaendringer, CO2-utslipp og
klimaregnskap

POLITISK PANEL
Hanna E. Marcussen (MDG), Anders Røberg-Larsen (AP), Ola Elvestuen (V), Eirik Lae Solberg (H), Camilla Wilhelmsen (FrP), Oddbjørg Minos (KRF), Åsmund Strand Johansen(SV) , Bjørg Sandkjær (SP) og Marit Halse (Rødt)


Beboeraksjon Oslo har samlet seg rundt følgende hovedprinsipper:

1. Det må fortettes med utgangspunkt i etablerte bomiljøer. Kvaliteten i eksisterende bomiljøer i Oslo skal bevares. Levende nabolag skal ikke ødelegges.

2. Nye boliger skal ha samme krav til lys, luft og areal som eksisterende boliger.

3. Byutvikling skal ikke styres av utbyggere eller markedskrefter. Store irreversible og kontroversielle byplangrep må være langsomme prosesser som innebærer grundig konsekvensutredning, gjennomgang av alternativer løsninger, varsling av berørte og innbyggerdeltakelse

Følgende har så langt sluttet seg til beboeraksjonen: Et bedre Oppsal, Bevar lokalmiljøet på Karlsrud og Lambertseter, Oppsalaksjonen, Husebyåsen vel, Aksjonsgruppa nedre Grefsen, Grefsen og Disen vel, Nabolagsgruppen Bevar Smestad, Nabolagsgruppen Bevar Borgen, Aksjon Holtet, Skøyen Miljøforum, Ja til et grønt og varmt Manglerud, Montebello vel, Aksjonskomiteen mot ødelegging av Lindebergs bomiljø, Beboeraksjonen Nydalen vest, Nydalen Vel, Røa vel, Heilo vel, Berg, Nordberg og Sogn vel og Bekkelagshøgda vel.

Samarbeidspartnere: Oslo Velforbund, Fortidsminneforeningen og Utvalget for harmonisk fortetting