SOLLERUDSTRANDA: Barn, foreldre og ansatte ved Sollerudstranda barnehage lever i uvisse om hva som skjer med barnehagen, før anleggsarbeidet starter på stranden med en varighet på syv til åtte år.

Løfte om nye lokaler

I vedtaket fra bystyret «Ny vannforsyning til Oslo» har Vann- og avløpsetaten (VAV) som tiltakshaver og Multiconsult som søker lagt som premiss at Sollerudstranda skal relokaliseres under anleggsperioden på Sollerudstranda.

Det virker som det kan bli vanskelig, da det først nå har gått et spørsmål om forhåndskonferanse byggesak fra Multiconsult til Plan- og bygningsetaten, datert 30.01.2020. Svaret fra PBE den 03.02 er at det kan ta cirka åtte uker før saken får en saksbehandler og forhåndskonferanse kan avtales. Det er verdt å bemerke at dette bare er snakk om starten av en prosess som skal ende med en tillatelse til bygging i et friområde.

Det er heller ikke avklart hvor barnehagen eventuelt skal lokaliseres. Det er et alternativ lenger vest på selve friområdet. Et annet alternativ er et friområde i Skogbrynet eller som Multiconsult skriver: «Andre alternativer kan også være aktuelle».

Les også: Tunge protester og kritikk fra beboere

Lite håp

Styrer av Sollerudstranda barnehage, Ann-Kristin Evans, er oppgitt.

- Det er kritisk, og det er tragisk. Vi vet ikke hva som skjer. Fristen for barnehageopptaket er 1. mars, og vi aner ikke hva som vil skje med barnehagen. Informasjonen fra Vann- og avløpsetaten gir lite håp om videre drift. Vi får bare vite at det er en prosess på gang og at avgjørelsen ligger hos andre. Hvis vi ikke har lokaler å flytte til, så vil eventuelt måtte drive til vi blir kastet ut.

Les også: Brølte for Sollerudstranda

Vanskelig å forholde seg til

Barnehagen med plass til 20 barn ligger idyllisk til på Sollerudstranda og er naturligvis en populær barnehage.

- Dette er en privat barnehage drevet av en ideel stiftelse, med et styre bestående av tre foreldre, rektor ved Sollerudstranda skole og jeg. Vi er en liten barnehage, som ikke er en del av en kjede og som drives med god økonomi hvor alt overskudd går tilbake til barnehagen. Det betyr at vi kan ta med barna på skiskole, teater og en rekke andre aktiviteter. Så ligger også barnehagen på Sollerudstranda, i et friområde som innbyr til næraktiviteter. Ikke vet vi om vi blir relokalisert eller eventuelt hvor vi vil havne. Jeg synes det har vært mye rot i denne saken. I sommer fikk vi vite at det ikke skulle bli anleggsområde her, før det ble ombestemt igjen. Dette er vanskelig å forholde seg til, sier Evans, som har vært ansatt i barnehagen siden 2004.

Les også: Mister Sollerudstranda? – Det er ikke til å tro!

Veldig trist

I og med at alt er uvisst, kan ikke barnehagens ledelse gjøre konkrete tiltak for å møte fremtiden. Barnehagen har også et samarbeid og avtale med barnehagelinjen på Sollerud skole.

- Vi kan som sagt eventuelt drive til vi blir kastet ut, hvis det ikke legges til rette for andre lokaler. Det jeg kan forsikre om, er at bydelen vil sørge for at barna får andre alternativer om vår barnehage skulle bli lagt ned. Det vil i tilfelle være veldig trist. Vi risikerer å stå uten barn i mars, om vi ikke får garantier for videre drift fra VAV sin side, sier Evans.

Bydel Ullern kan garantere for barnas plass om det verste skulle skje, men det gjelder bare dem som er bosatt i bydelen.

- Bydel Ullern vil ivareta barna som søker barnehageplass i Sollerudstranda barnehage fra neste år, og de barna som går der per i dag, så sant barna er bosatt i bydelen. Alle barn som er bosatt i Oslo kommune har rett på en barnehageplass i kommunen, sier Siri Dobloug, kommunikasjonsrådgiver i Bydel Ullern.

Akersposten har spurt VAV om oppstart av anleggsdrift og om etaten kan garantere for nye lokaler og fortsatt drift av Sollerudstranda skole, i henhold til det som er fremlagt i forbindelse med vedtaket i bystyret.

Ingen garantier

Her er svaret fra VAV ved Gro Haldis Elden, kommunikasjonsleder Ny vannforsyning Oslo:

Vann- og avløpsetaten planlegger oppstart på Sollerudstranda til 2. kvartal, og sannsynligvis blir oppstart mot slutten av perioden altså siste del av juni.

– Kan VAV garantere at barnehagen relokaliseres?

– Nei, vi kan ikke garantere det, men vi gjør at det vi kan for å finne en løsning for et lokale for midlertidig drift av barnehagen fra barnehageåret 2020/2021. For å gi barn, foreldre og ansatte ved Sollerudstranda barnehage forutsigbarhet vil vi gjøre det vi kan for å framskynde prosessen internt i kommunen, sier Elden og fortsetter:

– Vann- og avløpsetaten har foreslått å frigi deler av det planlagte riggarealet på Sollerudstranda til grøntområde som en erstatning for å plassere barnehagen midlertidig noe lenger vest mot Sollerud gård. Et annet alternativ som er vurdert er Skogbrynet 2. Vi er også i dialog med andre eiendomsaktører i området.

– Bydel Ullern har forsikret oss om at barna fra Sollerudstranda barnehage eventuelt vil ha mulighet til å få plass i andre barnehager i bydelen.

Følg Akersposten på Facebook