BYDEL ULLERN: Den nye visjonen ble vedtatt på bydelsutvalgets møte 15. desember, sammen med strategisk plan for årene 2023 til 2026 samt budsjettet for kommende år.

– Det er medarbeiderne i bydelen som har kommet med forslag og stemt fram denne nye visjonen, forteller Joten. De cirka tusen medarbeiderne hadde fremmet tre forslag de kunne velge mellom.

– Det er viktig for oss å være en levende bydel, sier Joten.

Den gamle visjonen var: Bydel Ullern – en skapende og inkluderende bydel. De to visjonen har mye felles i seg – det skal skje noe.

Fram til 2026

– De folkevalgte vedtok torsdag den nye strategiske planen. Det vil si at politikerne har staket ut kursen for de kommende årene, sier Joten. Prosessen med å arbeide fram planen for de kommende fire årene, har pågått siden før sommeren.

– Vi har lagt stor vekt på å utvikle planen sammen med medarbeidere, tillitsvalgte, ledere og politikere for å få til et godt sluttprodukt, sier Joten. Planen er enstemmig vedtatt i bydelens høyeste politiske organ – bydelsutvalget.

– Planen gir styringssignalene. Den sier noe om hva vi skal vektlegge av satsingsområder de kommende årene, sier Joten.

Bygging i mange år

Noe som vil prege vår bydel i mange år framover, er bygging og utvikling. Det vil helt klart være behov for en så helhetlig plan som mulig. All utbygging får konsekvenser og vil i perioder også skape utfordringer for innbyggerne mens det pågår.

I strategisk plan sies det at en ønsker at innbyggerne og andre aktører, skal være med på utformingen av løsninger. Det er viktig for å kunne utvikle levende lokalsamfunn.

Leder for bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, har i flere intervjuer i Akersposten lagt vekt på betydningen av nærmiljøet og det å kunne være med på å påvirke lokalmiljøet en tilhører.

Digitale løsninger

Digitale løsninger er både et gode og en utfordring. Bydelen må ta på alvor at det ikke er alle innbyggere som har tilstrekkelig digital kompetanse eller som har evne til å nyttiggjøre seg digitale hjelpemidler. Bydelen må sikre at de, som har behov for det, sikres tilstrekkelig hjelp og veiledning for ikke å bli diskriminert.

På den annen side er digitale løsninger med på å skape bedre liv og helsetilbud. Nyvinninger er med på å gi innbyggere en frihetsfølelse og mestring i hverdagen, som gjør at trivselen øker.

I 2022 har bydelen brukt mer penger på sykehjemsplasser enn det har vært budsjettert med, men her er det snakk om lovpålagte oppgaver. Det er umulig å si hvor mange som i løpet av et år har behov for sykehjemsplass. Budsjettet er derfor styrket på dette området i 2023.

Effektivisere

Det er ikke tvil om at bydelen går mot tøffere økonomiske tider. Driften må effektiviseres.

– Byrådet forventer at vår bydel må redusere budsjettet fram til 2026 sammenlignet med årets budsjett, sier Joten. Hun forventer at antall innbyggere over 80 år i Bydel Ullern vil øke i kommende fireårsperiode med 465 personer.

– Vi vet at en god del av dem vil ha behov for en eller annen form for bistand, sier Marie Anbjørg Joten.

Man har sett at forebygging fører til at flere vil ha gode liv med hjemmebaserte tjenester, framfor å bo på institusjoner. Forebygging er derfor et viktig satsingsområde både for bydelens politikere og administrasjon.